Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: STA - 007
NLOGIT 6
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

NLOGIT 6

Hãng sản xuất Econometric Software, Inc Phiên bản: 6
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Phân tích dữ liệu
Đối tượng tác động Dữ liệu

Mô tả

NLOGIT là gói phần mềm lớn duy nhất cho mô hình lựa chọn chứa toàn bộ các tính năng của chương trình thống kê tích hợp. NLOGIT chứa một mảng lớn các công cụ để phân tích dữ liệu, quản lý dữ liệu và xây dựng mô hình từ hồi quy tuyến tính đơn giản đến ước tính khả năng tối đa của các hệ phương trình phi tuyến, với nhiều phần mở rộng và biến thể. Gần như tất cả các kỹ thuật được sử dụng trong điều tra thực nghiệm hiện đại được cung cấp.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Sức mạnh của NLOGIT
  • NLOGIT 6 cung cấp các chương trình để ước tính (estimation), mô phỏng (simulation) và phân tích (analysis) dữ liệu lựa chọn đa thức (Multinomial Choice Data), chẳng hạn như lựa chọn thương hiệu (brand choice), phương thức vận chuyển (transportation mode) và tất cả các cách khảo sát và dữ liệu thị trường trong đó người tiêu dùng lựa chọn trong số các lựa chọn thay thế cạnh tranh. Kể từ khi được giới thiệu gần 20 năm trước, NLOGIT đã trở thành gói phần mềm thống kê hàng đầu để ước tính và mô phỏng các mô hình logit đa thức bao gồm sự sẵn sàng trả tiền và mô hình tốt nhất / tệ nhất. NLOGIT là chương trình duy nhất có sẵn hỗ trợ trộn các bộ dữ liệu lựa chọn đã nêu và tiết lộ.
 
 • Công cụ phân tích ưu việt cho mô hình lựa chọn đa thức
  • Phần mềm thống kê NLOGIT cung cấp các công cụ rộng nhất và sâu nhất có sẵn để phân tích các mô hình logit đa thức (Multinomial Logit Models), bao gồm logit lồng nhau (Nested Logit), logit đa thức tổng hợp (Mixed Multinomial Logit), giá trị cực trị (Extreme Value), probit đa thức (Multinomial probit), logit hỗn hợp (Mixed logit), v.v. Đây là gói phần mềm mô phỏng duy nhất cho phép bạn phân tích các kịch bản thay thế trong bối cảnh của bất kỳ mô hình lựa chọn riêng biệt ước tính (Estimated Discrete Choice Model) nào với bất kỳ tập dữ liệu nào, cho dù được sử dụng trong ước tính hoặc giữ dữ liệu để kiểm tra tính hợp lệ của mô hình.
 

 
II. Tính năng
 • Với hơn 200 công cụ ước tính được tích hợp sẵn trong phần mêm, bạn có thể phân tích:
  • Mô hình logit lồng nhau bậc 4 (Four level nested logit models)
  • Logit hỗn hợp với các thông số ngẫu nhiên (Random parameters mixed logit)
  • Lớp tiềm ẩn (Latent class)
  • Probit đa thức (Multinomial probit)
  • Dữ liệu bảng - hiệu ứng cố định MNL (Panel data - fixed effects MNL)
  • Thí nghiệm lựa chọn được nêu (Stated choice experiments)
  • Sự sẵn sàng trả tiền (Willingness to pay)
  • Giá trị cực trị (Heteroscedastic extreme value)
  • Mô hình tốt nhất / tệ nhất (Best/worst modeling)
  • Hối tiếc ngẫu nhiên (Random regret)
  • Thuộc tính không quan tâm (Attribute nonattendance)
  • Ước tính và mô phỏng (Estimation and simulation)
  • và nhiều hơn nữa
 
1. Mô hình ước tính & phân tích dữ liệu (Model Estimation & Data Analysis)
 • Gần 200 công thức mô hình cho các biến phụ thuộc liên tục (continuous), rời rạc (discrete), giới hạn (limited) và bị kiểm duyệt (censored) được cung cấp, bao gồm:
  • Hồi quy tuyến tính (Linear regression)
  • Dự toán mạnh mẽ (Robust estimation)
  • Hồi quy phi tuyến và lô-ga-rit tuyến tính (Nonlinear and loglinear regression)
  • Mô hình probit và logit cho sự lựa chọn nhị phân (Probit and logit models for binary choice)
  • Mô hình lựa chọn đặt hàng (Ordered choice models)
  • Lựa chọn đa thức (Multinomial choice)
  • Kiểm duyệt và cắt ngắn (Censoring and truncation)
  • Mô hình chọn mẫu (Sample selection models)
  • Hồi quy lượng tử (tuyến tính và đếm) (Quantile regression (linear and count))
  • Poisson và nhị phân âm cho dữ liệu đếm (negative binomial models for count data)
  • Biên giới ngẫu nhiên và DEA (Stochastic frontier and DEA)
  • Mô hình chuỗi thời gian (Time series models)
  • Mô hình dữ liệu bảng (Panel data models)
 
2. Phân tích thống kê (Statistical Analysis)
 • Ngôn ngữ lập trình cho phép mở rộng các công cụ ước tính được hỗ trợ:
  • Dự đoán mô hình (Model estimation)
  • Kiểm tra và hạn chế (Testing and restrictions)
  • Phân tích dự toán (Post estimation analysis)
  • Mô phỏng (Simulations)
  • Hiệu ứng một phần (Partial effects)
  • Phân hủy Oaxaca (Oaxaca decomposition)
  • Phương pháp Delta và Krinsky / Robb (Delta and Krinsky/Robb methods)
 
3. Mô hình dữ liệu bảng (Panel Data Models)
 • Tất cả các mô hình tuyến tính và phi tuyến có thể được phân tích với các dạng dữ liệu bảng đặc biệt, bao gồm:
  • Các mô hình tuyến tính cố định và ngẫu nhiên (Fixed and random effects linear models)
  • Mô hình hiệu ứng cố định phi tuyến (Nonlinear fixed effects models)
  • Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên (Random effects models)
  • Mô hình hỗn hợp - Thông số ngẫu nhiên (Random parameters - mixed models)
  • Mô hình lớp tiềm ẩn (Latent class models)

4. Thống kê & Đồ họa (Statistics & Graphics)
 • Thống kê mô tả và các công cụ phân tích đồ họa bao gồm:
  • Thống kê mô tả cho các mặt cắt ngang và bảng (Descriptive statistics for cross sections and panels)
  • Bảng phương tiện và lượng tử (Tables of means and quantiles)
  • Chuỗi thời gian (Time series)
  • Mật độ phổ (Spectral density)
  • Công cụ đồ họa (Graphics tools)
  • Mật độ hạt nhân (Kernel density)
  • Phân tích phân biệt đối xử (Discriminant analysis)
  • Đường viền (Contour plots)
 
5. Dữ liệu đếm (Count Data)
 • Phạm vi thông số kỹ thuật rộng nhất cho dữ liệu đếm của bất kỳ gói nào được cung cấp, bao gồm một số mô hình mới được phát triển:
  • Poisson và Mô hình nhị phân âm (Poisson and negative binomial models)
  • Thông số kỹ thuật mới cho các mô hình NB (New specifications for NB models)
  • Gamma, Poisson tổng quát, Polya-Aeppli
  • Không lạm phát và trở ngại (Zero inflation and hurdle)
  • Hiệu ứng cố định và ngẫu nhiên (Fixed and random effects)
  • Lớp tiềm ẩn (Latent class)
  • Hồi quy Poisson lượng tử (Quantile Poisson regression)
 
6. Lập trình (Programming)
 • Ngôn ngữ lập trình bao gồm các lệnh thao tác dữ liệu và ma trận được cung cấp để xây dựng các công cụ ước tính mới:
  • Lập trình với LIMDEP và NLOGIT (Programming with LIMDEP and NLOGIT)
  • Tối ưu hóa do người dùng xác định (User defined optimization)
  • Đại số ma trận (Matrix algebra)
  • Máy tính khoa học (Scientific calculator)
  • Người dùng viết chương trình và công cụ ước tính (User written programs and estimators)
 
7. SFA & DEA
 • Tất cả các hình thức của mô hình biên giới ngẫu nhiên được cung cấp:
  • Hiệu ứng cố định và ngẫu nhiên (Fixed and random effects)
  • Hiệu ứng cố định và ngẫu nhiên thực sự (True fixed and random effects)
  • Lớp tiềm ẩn biên giới (Latent class stochastic frontier)
  • Battese và Coelli (Battese and Coelli)
  • Tính không đồng nhất (Heteroscedasticity)
  • Dự toán không hiệu quả kỹ thuật (Technical inefficiency estimation)
  • Phân tích bao bọc dữ liệu (Data envelopment analysis)
  • (Đây là gói phần mềm duy nhất có cả SFA và DEA.)
 
8. Lựa chọn rời rạc trong LIMDEP (Discrete Choice in LIMDEP)
 • Các công cụ ước tính lựa chọn rời rạc cho dữ liệu rời rạc nhị phân, đa quốc gia, có thứ tự, đếm và đa biến được cung cấp:
  • Mô hình probit và logit cho sự lựa chọn nhị phân (Probit and logit models for binary choice)
  • Lựa chọn theo thứ tự bao gồm lựa chọn không biến đổi, chia nhỏ, phân cấp và mẫu (Ordered choice including univariable, bivariate, hierarchical and sample selection)
  • Dữ liệu bảng (Panel data)
  • Logit đa thức (Multinomial logit)
  • Mô hình dữ liệu đếm (Count data models)
 
9. Lựa chọn đa thức trong NLOGIT (Multinomial Choice in NLOGIT)
 • NLOGIT chứa tất cả LIMDEP cộng với nhiều phần mở rộng của các mô hình lựa chọn đa phương thức không xuất hiện trong LIMDEP, bao gồm:
  • Phân tích dữ liệu (Data analysis)
  • Mô hình dự toán (Model estimation)
  • Mô hình logit hỗn hợp (tham số ngẫu nhiên) (Mixed (random parameters) logit model)
  • Logit hỗn hợp tổng quát (Generalized mixed logit)
  • Ước tính trong không gian WTP (Estimation in WTP space)
  • Mô hình probit đa thức (Multinomial probit model)
  • Mô hình lớp tiềm ẩn (Latent class model)
  • Mô hình logit thành phần lỗi (RE) (Error components (RE) logit model)
  • Hối tiếc ngẫu nhiên MNL (Random regret MNL)
  • Mô hình MNL hiệu ứng ngẫu nhiên động (Dynamic random effects MNL model)
  • Mô hình logit lồng nhau tổng quát (Generalized nested logit model)
  • Đặc tả mô hình (Model specification)
  • Mô phỏng mô hình (Model simulation)
 
10. Phân tích chuỗi thời gian (Time Series Analysis)
 • Một loạt các công cụ ước tính cho chuỗi thời gian được cung cấp bao gồm:
  • Mô hình ARMAX (ARMAX models)
  • Các mô hình GARCH và GARCH-in-mean (GARCH and GARCH-in-mean models)
  • Ước tính mật độ phổ (Spectral density estimation)
  • ACF và PACF (ACF and PACF)
  • Kiểm nghiệm Phillips-Perron (Phillips-Perron tests)
  • Công cụ ước tính Newey-West (Newey-West estimator)
 
11. Sự chính xác (Accuracy)
 • Phương pháp tính toán cực kỳ chính xác được sử dụng xuyên suốt. Giành được đánh giá cao trên tất cả các vấn đề kiểm tra của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (National Institute of Standards and Technology), bao gồm:
  • Thống kê mô tả (Descriptive statistics)
  • Phân tích phương sai (Analysis of variance)
  • Hồi quy tuyến tính (Linear regression)
  • Bình phương nhỏ nhất phi tuyến (Nonlinear least squares)
 
12. Quản lý dữ liệu (Data Management)
 • Các công cụ quản lý dữ liệu bao gồm:
  • Nhập và xuất dữ liệu (Data input and output)
  • Biến đổi dữ liệu (Data transformations)
  • Lấy mẫu và bootstrapping (Sampling and bootstrapping)
  • Phân tích Monte Carlo (Monte Carlo analysis)
  • Dữ liệu có trọng số (Weighted data)
  • Tạo số ngẫu nhiên (Random number generation)

 
III. Yêu cầu hệ thống
1. Operating Systems
 • LIMDEP 11 và NLOGIT 6 tương thích với Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista và Windows XP. Các chương trình tương thích với các hệ thống 32 và 64 bit, nhưng không phải là ứng dụng 64 bit.

2. Hardware Requirements
 • DVD-ROM drive
 • Minimum of 512 MB of RAM

3. Các giới hạn của phần mềm
 
 
IV. Download
 • Trial: không có bản trial
 • Manual: đi kèm cùng phần mềm khi mua bản quyền

 
V. Các phiên bản hiện có
 • Phần mềm Nlogit hiện có 3 tùy chọn cấp bản quyền gồm:
  • Single User License
   • Single User License được đăng ký cho một người dùng được chỉ định và người dùng đã đăng ký là người dùng được ủy quyền duy nhất.
   • Hãng yêu cầu cung cấp tên, bộ phận, tổ chức, địa chỉ và địa chỉ email của người dùng phần mềm tại thời điểm mua.
   • Single User License không được cài đặt trên mạng, máy chủ, máy tính truy cập công cộng hoặc trong phòng thí nghiệm máy tính.
   • Single User License cho phép hai cài đặt: máy tính để bàn chính và máy tính xách tay thứ cấp hoặc máy tính gia đình miễn là người dùng đã đăng ký sử dụng.
   • Cấp đăng ký cho người dùng phần mềm, chứ không phải là người thuộc bộ phận hành chính hoặc IT.
   • Tất cả các giấy phép bao gồm tài liệu PDF.
   • Hỗ trợ kỹ thuật chỉ được cung cấp cho người dùng đã đăng ký của phiên bản hiện tại.
   • Phần mềm không được sao chép hoặc phân phối.
   • Single User License không được bán hoặc chuyển nhượng.
   • Các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (End-User License Agreement) phần mềm kinh tế học áp dụng.
  • Multi-User Department Site License
   • Đây là tùy chọn cấp giấy phép bản quyền cho một bộ phận (gọi là Site licenses) có nhiều người dùng. Một Site  là một nhóm người dùng (chẳng hạn như một bộ phận, khoa, trung tâm, đơn vị, bộ phận, v.v.) trong một tổ chức tại một địa điểm. Truy cập phần mềm dành cho nhóm được cấp phép và không bao gồm các nhóm khác.
   • Nhóm được cấp phép bao gồm những người sử dụng phần mềm thực tế. Bộ phận hành chính, máy tính, hệ thống hoặc CNTT có thể không giữ giấy phép.
   • Hãng yêu cầu cung cấp tên nhóm, tên tổ chức, địa điểm và loại cài đặt tại thời điểm mua.
   • Có hai tùy chọn cài đặt:
    • Stand-alone PC license: LIMDEP hoặc NLOGIT có thể được cài đặt trên số máy tính để bàn tại chỗ và máy tính xách tay thuộc sở hữu được cấp phép, nhưng không phải máy tính gia đình và mọi cài đặt đều được tính.
    • Network license: LIMDEP hoặc NLOGIT có thể được cài đặt trên một máy chủ mạng để sử dụng trong một vị trí. Không bao gồm truy cập từ xa hoặc ảo từ các vị trí nhà và ngoài trang web. Máy chủ phải theo dõi số lượng người dùng đồng thời và giới hạn quyền truy cập vào nhóm được cấp phép. Một hợp đồng thuê mạng truy cập từ xa cũng có sẵn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
   • Không được sử dụng một giấy phép Single Site License cho nhiều địa điểm.
   • Phần mềm được cấp phép cho cả một bộ phận không dành cho người dùng cá nhân. Thành viên của bộ phận không được mang LIMDEP hoặc NLOGIT bên mình hoặc truy cập phần mềm sau khi họ rời khỏi tổ chức. Thành viên được cấp phép không được cập nhật dưới dạng người dùng đơn lẻ.
   • Giấy phép này không bao gồm các chuyên gia tư vấn bên ngoài hoặc các tổ chức liên kết.
   • Tất cả các giấy phép bao gồm tài liệu hỗ trợ định dạng PDF.
   • Hỗ trợ kỹ thuật chỉ dành cho thành viên thuộc bộ phận được cấp giấy phép Site License hiện tại cho phiên bản hiện tại.
   • Không được sao chép hoặc phân phối lại phần mềm.
   • Không được bán hoặc chuyển nhượng giấy phép sử dụng phần mềm.
   • Các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (End-User License Agreement) phần mềm kinh tế và Thỏa thuận cấp phép bộ phận (Site License Agreement) được áp dụng.
   • Một hợp đồng cấp quyền truy cập mạng từ xa cũng có sẵn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
  • Student License
   • Student License chỉ dành cho các đối tượng sử dụng cho mục đích giáo dục bởi một sinh viên toàn thời gian đăng ký vào một chương trình cấp bằng được công nhận. Để được cấp bản quyền Student License, hãng sẽ yêu cầu người mua cung cấp bằng chứng xác minh tình trạng sinh viên từ trường học.
   • Student License cung cấp khả năng chương trình đầy đủ với khả năng dữ liệu hạn chế 99 biến và 1.500 quan sát.
   • Student License được cung cấp cho một hợp đồng thuê bao trong 12 tháng. (Thời hạn thuê là từ ngày mua, không phải ngày cài đặt.)
   • Student License được đăng ký cho một người dùng được chỉ định và người dùng đã đăng ký là người dùng được ủy quyền duy nhất.
   • Hãng sẽ yêu cầu tên, bộ phận, trường đại học, địa chỉ và địa chỉ email của người dùng phần mềm tại thời điểm mua.
   • Student License không được cài đặt trên mạng, máy chủ, máy tính truy cập công cộng hoặc trong phòng thí nghiệm máy tính.
   • Student License cho phép một cài đặt để sử dụng độc quyền bởi người dùng sinh viên đã đăng ký.
   • Tất cả các giấy phép bao gồm tài liệu PDF.
   • Hỗ trợ kỹ thuật chỉ được cung cấp cho người dùng đã đăng ký của phiên bản hiện tại.
   • Không được sao chép hoặc phân phối lại phần mềm.
   • Không được bán hoặc chuyển nhượng phần mềm.
   • Các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (End-User License Agreement) phần mềm kinh tế học áp dụng.
 
 
 
 
 
 
 

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.427 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 5.614 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 6.099 lượt xem
JMP

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 11.377 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 7.625 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 5.766 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 8.314 lượt xem