Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Tổng quan về tính năng tạo các mẫu dữ liệu ngẫu nhiên Random Data 14/11/2020 - 48 lượt xem
Sử dụng tính năng Random Data để tạo các mẫu dữ liệu ngẫu nhiên. Bạn có thể tạo dữ liệu ngẫu nhiên “Random data” từ một phân phối mà bạn chọn hoặc bạn có thể tạo một mẫu ngẫu nhiên “Random sample” từ dữ liệu trong trang tính của mình.
Chi tiết
Tạo và thao khống dữ liệu dạng Ma trận trong Minitab 14/11/2020 - 44 lượt xem
Sử dụng các lệnh Matrices để tạo và thao tác với các ma trận được lưu trữ trong Minitab.
Chi tiết
Sử dụng Make Mesh Data để tạo một lưới dữ liệu 11/11/2020 - 54 lượt xem
Sử dụng Make Mesh Data để tạo một lưới dữ liệu “Mesh data” gồm các biến X và Y. Bạn cũng có thể tạo một biến Z bằng một hàm. Bạn có thể sử dụng những dữ liệu này để tạo đồ thị đường viền và đồ thị bề mặt 3D.
Chi tiết
Tạo các chuỗi giá trị số, văn bản hoặc giá trị ngày giờ lặp lại 11/11/2020 - 41 lượt xem
Sử dụng tính năng Make Patterned Data để tạo các chuỗi số, giá trị văn bản hoặc giá trị ngày / giờ lặp lại. Bạn có thể lặp lại một chuỗi các số hoặc giá trị ngày / giờ có khoảng cách bằng nhau, các số hoặc giá trị ngày / giờ có khoảng cách không đều nhau hoặc chuỗi giá trị văn bản.
Chi tiết
Chuẩn hóa dữ liệu với tính năng Standardize 11/11/2020 - 49 lượt xem
Sử dụng tính năng Chuẩn hóa dữ liệu “Standardize” để chuẩn hóa các cột dữ liệu có sự khác biệt về trung tâm hoặc tỷ lệ để bạn có thể dễ dàng so sánh các cột dữ liệu hoặc phân tích các cột dữ liệu với nhau. Dữ liệu chuẩn hóa được lưu trữ trong các cột mới trong trang tính.
Chi tiết