Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Giới thiệu sơ lược về NVivo Transcription 21/12/2020 - 1.465 lượt xem
NVivo Transcription là một dịch vụ tự động để ghi các tệp phương tiện “Media files” từ bên trong NVivo hoặc trực tiếp thông qua một cổng trực tuyến “Online Portal”.
Chi tiết
Giới thiệu sơ lược về NVivo Collaboration Cloud 21/12/2020 - 1.149 lượt xem
NVivo Collaboration Cloud là một tiện ích bổ sung “Add-on” trên nền tảng mây điện toán "Cloud" cho NVivo được thiết kế để hỗ trợ làm việc theo nhóm bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào.
Chi tiết
Giới thiệu sơ lược về NVivo Collaboration Server 21/12/2020 - 1.385 lượt xem
NVivo Collaboration Server là ứng dụng dành cho máy chủ quản lý các dự án NVivo dành cho Windows trong kho cơ sở dữ liệu tập trung — cho phép người dùng làm việc trên cùng một dự án tại cùng một thời điểm.
Chi tiết
Các mô hình lưu trữ dữ liệu của phần mềm Nvivo 21/12/2020 - 1.388 lượt xem
Người dùng có thể lưu trữ các dự án NVivo Windows độc lập của họ trên ổ đĩa cục bộ của máy tính “Local drive” hoặc trên ổ đĩa mạng “Network drive”. NVivo Collaboration Cloud cho phép lưu các dự án NVivo trên đám mây “Cloud” và chia sẻ với một nhóm.
Chi tiết
NVivo và Qualtrics 21/12/2020 - 1.160 lượt xem
NVivo Windows sử dụng API Qualtrics REST để giao tiếp với Qualtrics, cho phép người dùng nhập trực tiếp các cuộc khảo sát Qualtrics vào NVivo.
Chi tiết