Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Hướng dẫn cài đặt NVivo Collaboration Server

Cỡ chữ
Cài đặt NVivo Collaboration Server trải qua 4 bước dưới đây:
 • Chuẩn bị trước khi bạn cài đặt
 • Tiến hành cài đặt tiêu chuẩn
 • Định cấu hình môi trường để tương thích với NVivo Collaboration Server
 • Sau khi cài đặt
 

I. Chuẩn bị trước khi bạn cài đặt

Phần này giải thích những gì được cài đặt khi bạn cài đặt NVivo Collaboration Server và cung cấp thông tin về các cấu hình không được hỗ trợ. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc trang này trước khi cài đặt phần mềm.
 
Nội dung phần này
 • Hiểu những gì được cài đặt
 • Cấu hình không được hỗ trợ
 • Cấu hình mạng cần thiết để xác thực Active Directory
 • Nơi các tệp được cài đặt
 • Định cấu hình tường lửa cho NVivo Collaboration Server
 
1. Hiểu những gì được cài đặt
Khi bạn cài đặt NVivo Collaboration Server, các thành phần sau được cài đặt (nếu được yêu cầu và chưa có):
 • SQL Server 2017 Standard Edition
 • Microsoft .Net Framework 4.8
 • Windows Management Framework 4.0
 
Bạn có thể cài đặt NVivo Collaboration Server trên thiết bị máy chủ vật lý hoặc ảo. Nó bao gồm các thành phần phần mềm sau:
 • SQL Server database instance — NVivo Collaboration Server được cài đặt với một bản sao SQL Server database Instance của riêng nó (QSRNVIVO9). SQL Server database Instance được tạo trong khi cài đặt.
 • NVivo Collaboration Server metabaseSiêu dữ liệuMetabase” được cài đặt trong bản sao QSRNVIVO9 SQL Server instance. NVivo Collaboration Server metabase chứa dữ liệu được NVivo Collaboration Server sử dụng để quản lý các vai trò và quyền của máy chủ, giấy phép và dự án.
 
 • NVivo Collaboration Server Service — một dịch vụ của Microsoft Windows Communication Foundation (WCF).
 • NVivo Collaboration Server Manager — NVivo Collaboration Server Manager là một ứng dụng dựa trên trình duyệt có thể được sử dụng để quản trị — NVivo Collaboration Server chạy trong Dịch vụ Thông tin Internet (IIS - Internet Information Services (IIS)). Trong IIS, ứng dụng được cài đặt trong nhóm ứng dụng web của máy chủ.
 
Bảo mật (Security)
Trong quá trình cài đặt NVivo Collaboration Server, bạn có thể chọn sử dụng chứng chỉ SSL để lưu trữ NVivo Collaboration Server Manager. Điều này tạo ra một kết nối an toàn (HTTPS) giữa NVivo Collaboration Server Manager, NVivo Collaboration Server và NVivo client. Nó có nghĩa là tất cả các giao tiếp được mã hóa, đảm bảo sự riêng tư và toàn vẹn dữ liệu.
 
Kiến ​​trúc (Architecture)
Sơ đồ sau cho thấy kiến ​​trúc máy khách-máy chủ:

 

2. Cấu hình không được hỗ trợ
Các tính năng sau không được hỗ trợ trên máy chủ vật lý hoặc máy chủ ảo lưu trữ NVivo Collaboration Serve:
 • Bất kỳ cài đặt nào khác của SQL Server hoặc bất kỳ bản sao SQL Server database instance nào khác
 • Cài đặt NVivo Server trên cùng một máy chủ
 • Cài đặt NVivo Collaboration Server trên máy chủ hoạt động như một Domain Controller
 • Cài đặt bất kỳ phần mềm nào khác sử dụng SQL Server
 • Phản chiếu cơ sở dữ liệu SQL Server database mirroring
 • Phân cụm chuyển đổi dự phòng SQL Server Failover Clustering
 • Triển khai dịch vụ và các thành phần cơ sở dữ liệu của NVivo Collaboration Server đến các máy riêng biệt
 • Tùy chỉnh cài đặt của bản sao SQL Server instance, NVivo Collaboration Server metabase, NVivo Collaboration Server Service hoặc NVivo Collaboration Server Manager
 
3. Cấu hình mạng cần thiết để xác thực Active Directory
Xác thực Active Directory được hỗ trợ như một phần của cài đặt tiêu chuẩn trên một miềnDomain” duy nhất. NVivo Collaboration Server và tài khoản người dùng sẽ xác thực với NVivo phải ở trên cùng một miềnDomain.
 
Nếu bạn có các yêu cầu tùy chỉnh khác với cài đặt tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Quốc tế QSR để thảo luận về các tùy chọn khác.
 
4. Nơi các tệp được cài đặt
ứng dụng NVivo Collaboration Server và các tệp cơ sở dữ liệu được cài đặt tại:
 • C:\Program Files (x86)\QSR\NVivo for Teams
 • C:\ProgramData\QSR\NVivo for Teams
 
Các dự án NVivo cho Nhóm được lưu trữ ở vị trí sau (bạn có thể sửa đổi vị trí này sau khi cài đặt):
 • C: \ Program Files \ Microsoft SQL Server \ MSSQL12.QSRNVIVO9 \ MSSQL \ DATA
 
Lưu ý: Vị trí này có thể khác tùy thuộc vào việc bạn đã nâng cấp từ NVivo Server 11 thay vì thực hiện cài đặt mới.
 
5. Định cấu hình tường lửa cho NVivo Collaboration Server
Tường lửaFirewall” có thể chặn các kênh liên lạc. Có một số cổngPort” và ứng dụng không được chặn để NVivo Collaboration Server hoạt động chính xác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Định cấu hình môi trường để tính tương thích với NVivo Collaboration Server đối với các yêu cầu về cổng tường lửa.
 
 

II. Tiến hành cài đặt tiêu chuẩn

Trang này giải thích cách cài đặt phần mềm NVivo Collaboration Server. Tham khảo “Chuẩn bị trước khi cài đặt”, để hiểu những thành phần nào được cài đặt, vị trí các tệp sẽ được đặt và các cấu hình máy chủ không được hỗ trợ.
 
Nội dung phần này gồm:
 • Cài đặt NVivo Collaboration Server
 • Thêm các vai trò và dịch vụ máy chủ theo cách thủ công (nếu cần)
 
1. Cài đặt NVivo Collaboration Server
 
1. Đăng nhập vào máy chủ bằng tài khoản có đặc quyền của quản trị viên.
 
2. Tải xuống tệp NVivo Collaboration Server ISO và tạo ổ đĩa ảo disk image (tệp .iso).
 
3. Mở thư mục gốc của ổ đĩa ảo vừa tạo, sau đó bấm đúp vào setup.exe hoặc bấm chuột phải và chọn Run as administrator.
 
4. Bấm Install, sau đó làm theo lời nhắc để:
 • Cài đặt bất kỳ thành phần tiên quyết nào. Bạn có thể được yêu cầu khởi động lại máy của mình — khi khởi động lại, quá trình cài đặt sẽ tự động tiếp tục. Bạn cũng có thể được nhắc cấu hình các vai tròRoles” và dịch vụServices” theo cách thủ công.
 • Chấp nhận thỏa thuận cấp phép và nhập khóa cấp phépLicense key” của bạn.
 • Định cấu hình môi trường để tương thích với NVivo Collaboration Server. Bạn có thể cần phải điều hướng khỏi trình cài đặt để định cấu hình cài đặt tại thời điểm này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Định cấu hình môi trường để tính tương thích với NVivo Collaboration Server đối với các yêu cầu về cổng tường lửa.
 • Chọn tùy chọn Complete.
 • Chỉ định vị trí để cài đặt NVivo Collaboration Server.
 • Chỉ định tài khoản quản trị viên NVivo Collaboration Server mặc định.
 • Chỉ định một tài khoản để chạy NVivo Service
 • Chỉ định ngôn ngữ giao diện người dùng.
 
5. Nhấp vào Install để tiếp tục cài đặt.
 
6. Chọn chứng chỉ SSL để lưu trữ NVivo Collaboration Server Manager bằng kết nối an toàn (HTTPS). Trình cài đặt phát hiện chứng chỉ tại vị trí lưu trữ chứng chỉ LOCALMACHINE > MY. Bạn có thể cần phải điều hướng khỏi trình cài đặt để định cấu hình chứng chỉ tại thời điểm này.
LƯU Ý: Nếu bạn không chọn chứng chỉ, NVivo Collaboration Server Manager được lưu trữ trên kết nối không an toàn (HTTP). Nếu bạn muốn chọn một chứng chỉ sau này, bạn có thể chạy tệp nâng cấp.bat để có thể chọn một chứng chỉ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Làm việc với chứng chỉ SSLNâng cấp NVivo Collaboration Server.
 
7. Nhấp vào Continue và sau đó Finish để hoàn tất cài đặt.
 
LƯU Ý: Sau khi bạn cài đặt, hãy khởi chạy NVivo Collaboration Server Manager để kích hoạt giấy phép máy chủ và cấp quyền truy cập cho người dùng.
 
2. Thêm các vai trò và dịch vụ máy chủ theo cách thủ công (nếu cần)
Trình cài đặt NVivo Collaboration Server installer cố gắng tự động thêm các vai trò và dịch vụ. Nếu quá trình này không thành công hoặc nếu bạn không có kết nối internet, bạn có thể cần thêm các vai trò và dịch vụ bằng DVD cài đặt Windows Server của mình.
 
 
III. Định cấu hình môi trường để tương thích với NVivo Collaboration Server

Trong phần này, bạn sẽ được trang bị các nội dung sau:
 • Hiểu về việc định cấu hình môi trường
 • Chi tiết về xác thực Windows Port
 • Chi tiết về cổng NVivo
 • Xác định cổng được phân bổ cho SQL Service
 
1. Hiểu về việc định cấu hình môi trường
Tường lửaFirewall” có thể chặn các kênh liên lạc. Có một số cổngPort” không được chặn bởi tường lửa để NVivo Collaboration Server hoạt động chính xác. Xác minh rằng các cổng được yêu cầu không bị chặn trước khi tiếp tục.
 
THẬN TRỌNG: Để ngăn truy cập trái phép vào mạng của bạn, hãy định cấu hình tường lửa để các cổng này chỉ tiếp xúc với (các) mạng được yêu cầu.
 
2. Chi tiết về xác thực Windows Port
NVivo Collaboration Server đã được thử nghiệm với các thông số kỹ thuật lưu lượng sau:

Source Protocol Port Destination
NVivo Client/NVivo Collaboration Server TCP
 • 53(DNS)
 • 88(Kerberos)
 • 135 (RPC)
 • 389 (LDAP Server)
 • 464 (Kerberos)
 • 1024-65535 (RPC)
Domain Controller
UDP
 • 53(DNS)
 • 88 (Kerberos)
 • 389(LDAP Server)
 • 464 (Kerberos)
ICMP All ICMP - IPv4
 
 
3. Chi tiết về cổng NVivo

Source Protocol Port Destination
NVivo Client TCP 8733 NVivo Collaboration Server
UDP 1434
TCP Port allocated to SQL Service (set during install)
Identify the port allocated to the SQL Service
TCP (Optional) If you want to run NVivo Collaboration Server Manager from an NVivo Client workstation.
80 (HTTP)
443 (HTTPS)
 
 
4. Xác định cổng được phân bổ cho SQL Service
LƯU Ý: Nếu bạn đang sử dụng tường lửa không hỗ trợ các ngoại lệ ứng dụng, bạn phải định cấu hình tường lửa theo cách thủ công để mở cổng được cấp cho dịch vụ SQL.
 
1. Khởi chạy SQL Server Configuration Manager.
 
2. Trong cây bảng điều khiển, hãy mở rộng SQL Server Network Configuration, rồi chọn Protocols for QSRNVIVO9.
 
3. Ở bên phải, trong Protocol Name, bấm đúp vào TCP/IP.
 
4. Trong hộp thoại TCP/IP Properties, bấm vào tab IP Addresses.
 
5. Trong IPAll, định vị TCP Dynamic Ports. Số cổng được phân bổ cho dịch vụ SQL service được hiển thị ở bên phải.
 

 
IV. Sau khi cài đặt

Sau khi cài đặt xong phần mềm, bạn phải mở NVivo Collaboration Server Manager và kích hoạt giấy phép máy chủ. Tiếp theo, bạn nên xem xét nơi bạn muốn lưu trữ các dự án lưu máy chủ và thiết lập lịch trình sao lưu. Sau đó, bạn có thể cấp cho người dùng quyền truy cập vào máy chủ NVivo Collaboration Server để họ có thể bắt đầu tạo và làm việc với các dự án máy chủ.
 
Trên trang này trang bị cho bạn các kiến thức sau:
 • Khởi động NVivo Collaboration Server Manager và kích hoạt giấy phép
 • Tạo kết nối mới từ NVivo
 • Xem xét vị trí dự án và các bản sao lưu
 • Cấp cho người dùng quyền truy cập vào máy chủ NVivo Collaboration Server
 
 
1. Khởi động NVivo Collaboration Server Manager và kích hoạt giấy phép
Sau khi cài đặt xong phần mềm, bạn phải mở NVivo Collaboration Server Manager và kích hoạt khóa cấp phép.
 
Để khởi động NVivo Collaboration Server Manager

1. Trong trình duyệt Internet của bạn, nhập địa chỉ web https://<servername>/NVivoCollaborationServer (Sử dụng "http: //" nếu bạn đã chọn không sử dụng chứng chỉ bảo mật.)
 
Bạn có thể được nhắc nhập thông tin đăng nhập người dùng Máy chủ cộng tác NVivo của mình.
 
Để kích hoạt khóa cấp phép:
 
1. Mở NVivo Collaboration Server Manager trong trình duyệt Internet của bạn — nhập địa chỉ web https://<servername>/NVivoCollaborationServer (Sử dụng "http: //" nếu bạn đã chọn không sử dụng chứng chỉ bảo mật.)
 
2. Ở bên trái, nhấp vào Licenses tab.
 
3. Đối với giấy phép bạn muốn kích hoạt, hãy nhấp vào Activate.
 
4. Trong hộp thoại Activate License, hãy nhập các chi tiết cần thiết.
 
5. Nhấp vào Activate.
 
LƯU Ý Nếu kích hoạt không thành công do bạn không có kết nối Internet, bạn có thể yêu cầu khóa kích hoạt từ QSR International để kích hoạt giấy phép của mình — tham khảo Thêm và kích hoạt khóa cấp phép máy chủ (Cách kích hoạt nếu kích hoạt Internet không thành công) để biết thêm thông tin.
 
2. Tạo kết nối mới từ NVivo

1. Trong NVivo, bấm vào File tab, sau đó bấm Options.
 
2. Nhấp vào Connections tab.
 
3. Nhấp vào nút Add.
 
4. Nhập chi tiết kết nối của bạn, sau đó bấm OK để đóng hộp thoại Connection Properties.
 
5. Bấm OK.
 
3. Xem xét vị trí dự án và các bản sao lưu
Trước khi người dùng kết nối với máy chủ NVivo Collaboration Server và bắt đầu tạo và làm việc với các dự án NVivo, bạn có thể muốn:
 
4. Cấp cho người dùng quyền truy cập vào máy chủ NVivo Collaboration Server
Tiếp theo, cấp cho người dùng quyền truy cập bằng cách thêm họ vào các nhóm người dùng thích hợp, tùy thuộc vào quyền mà họ cần.
 
Sau khi người dùng được thêm vào nhóm người dùng, họ có thể thiết lập kết nối với máy chủ NVivo Collaboration Server từ máy khách NVivo Client và bắt đầu tạo và làm việc với các dự án máy chủ NVivo Collaboration Server. Trợ giúp ứng dụng khách NVivo Client cung cấp hướng dẫn thiết lập kết nối. Tham khảo Cung cấp hỗ trợ cho người dùng NVivo để biết các mẹo giúp người dùng gặp khó khăn khi truy cập máy chủ NVivo Collaboration Server hoặc mở các dự án máy chủ.
 
 
 
Nguồn: http://techcenter.qsrinternational.com/desktop/ns20/toc_installing_nvivo_server.htm