Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Quản lý người dùng truy cập và hỗ trợ người dùng NVivo Collaboration Server

Cỡ chữ
I. Quản lý quyền truy cập của người dùng vào máy chủ

Phần này giải thích cách cấp cho người dùng quyền truy cập vào máy chủ NVivo Collaboration Server và bảo lưu quyền truy cập của họ.
 
Nội dung gồm:
 • Cấp cho người dùng quyền truy cập vào máy chủ NVivo Collaboration Server
 • Tạo người dùng được đặt tên để đặt trước quyền truy cập
 • Kiểm tra số lượng CAL đang sử dụng
 • Kiểm tra việc phân bổ CAL cho người dùng được đặt tên
 
 
1. Cấp cho người dùng quyền truy cập vào máy chủ NVivo Collaboration Server
Để cấp cho người dùng quyền truy cập vào Máy chủ NVivo Collaboration Server, bạn phải thêm họ vào một hoặc nhiều nhóm người dùng máy chủ. Các nhóm người dùng bạn chọn phải xác định vai trò của họ.
 
Các tài khoản người dùng mà bạn có thể thêm là:
 • Tài khoản miền WindowsWindows domain accounts” (sử dụng xác thực Windows tích hợp) hoặc
 • Các tài khoản Windows cục bộLocal Windows accounts” được chỉ định trên máy chủ hoặc miền mà máy chủ thuộc về.
 
GHI CHÚ:
 • Nhóm người dùng Windows Active Directory (AD) và nhóm người dùng cục bộLocal user groups” cũng có thể được thêm vào.
 
Các nhóm người dùng máy chủ và các vai trò liên quan của họ là:
 
 • UsersNgười dùng, họ là những người có thể kết nối với Collaboration Server từ ứng dụng khách NVivo Client và truy cập vào các dự án mà họ đã được Người tạo dự ánProject Creators” hoặc Chủ sở hữu dự ánProject Owners” cấp quyền truy cập.
 • Project CreatorsNgười tạo dự án, họ là những người có thể kết nối với Collaboration Server từ máy khách NVivo Client và tạo các dự án nhóm mới trong máy khách.
 • AdministratorsQuản trị viên, họ là những người kiểm soát phân bổ giấy phép, nhóm người dùng máy chủ và các công cụ quản lý khác trong trình quản lý máy chủ Collaboration Server Manager. Không thể kết nối với Collaboration Server từ ứng dụng khách NVivo Client (trừ khi được cung cấp một trong hai vai trò còn lại).
 
LƯU Ý:
 • Quản trị viênAdministrators” kiểm soát quyền truy cập tổng thể vào Collaboration Server — họ không kiểm soát quyền truy cập vào các dự án cụ thể. Điều này được thực hiện bởi Người tạo dự ánProject Creators” (trong Trình quản lý máy chủ Collaboration Server Manager) hoặc Chủ sở hữu dự ánProject Owners” (trong ứng dụng khách NVivo Client — xem Trợ giúp về ứng dụng khách NVivo).
 • Bạn phải thêm ít nhất một tài khoản người dùng vào nhóm Người tạo dự ánProject Creators group.
 • Quản trị viên được tạo trong khi cài đặt Collaboration Server sẽ tự động được thêm vào nhóm Quản trị viên. Nhóm này phải chứa ít nhất một tài khoản người dùng.
 
Để thêm người dùng vào nhóm người dùng máy chủserver user groups”, hãy làm như sau:
 • Trong NVivo Collaboration Server Manager, bấm vào tab Users.
 • Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Add users.
 • Nhập tên miền hoặc tên máy chủ, tên tài khoản của người dùng (hoặc tên nhóm), sau đó chọn nhóm người dùng máy chủ để thêm người dùng vào.
 • Nhấp vào Add.
 • Lặp lại để thêm cùng một người dùng vào một nhóm người dùng máy chủ khác.
 
GHI CHÚ:
 • Để xóa người dùng khỏi nhóm người dùng máy chủ, hãy nhấp vào X bên cạnh tên nhóm trong danh sách người dùng. Nếu bạn xóa người dùng có tên (xem bên dưới), bạn cũng nên xóa họ khỏi danh sách người dùng có tên.
 • Nếu bạn gặp khó khăn khi thêm người dùng vào nhóm người dùng máy chủ, hãy kiểm tra môi trường của bạn đối với tính tương thích của NVivo Collaboration Server.
 
2. Tạo người dùng được đặt tên để đặt trước quyền truy cập
Tổ chức của bạn đã mua Collaboration Server với một số giấy phép truy cập ứng dụng khách (CAL), xác định số lượng người dùng có thể kết nối với máy chủ. Khi người dùng kết nối với máy chủ, họ sử dụng các CAL này. Bạn có thể đặt trước CAL cho những người dùng được chỉ định (những người đã được cấp quyền truy cập vào máy chủ — Give_users_access_to_Collaboration_Server, ở trên) để họ có thể kết nối bất kỳ lúc nào. Làm điều này bằng cách biến họ thành người dùng được đặt tênnamed user”, do đó dành 1 CAL để sử dụng riêng.
 
 Để đặt một người dùng thành người dùng được đặt tên:
 • Trong Trình quản lý máy chủ NVivo Collaboration Server Manager, hãy bấm vào tab Licenses.
 • Trong phần Named user, nhấp vào Add named user.
 • Nhập tên miền hoặc tên máy chủ và tên tài khoản (hoặc nhóm) của người dùng.
 • Nhấp vào Add.
 
GHI CHÚ:
 • Đối với các tài khoản người dùng được đặt tên là nhóm chứ không phải người dùng cá nhân, CAL được phân bổ chỉ có thể được sử dụng bởi 1 người tại một thời điểm. Bất kỳ ai khác kết nối với cùng một tài khoản nhóm sử dụng 3 CAL (nếu có) thay vì 1 CAL dành riêng duy nhất, đã được xác nhận quyền sở hữu.
 • Tương tự, nếu một người dùng có tên kết nối với máy chủ từ nhiều máy tính cùng một lúc, kết nối đầu tiên sử dụng CAL dành riêng và mỗi kết nối tiếp theo sử dụng 3 CAL (nếu có).
 • Để xóa phân bổ CAL cho người dùng được đặt tên, hãy nhấp vào X bên cạnh tên của họ trong danh sách Named users.
Lưu ý: Xóa người dùng khỏi danh sách này chỉ xóa phân bổ CAL — nó không xóa quyền truy cập của người dùng vào Collaboration Server.
 • Nếu người dùng được đặt tên bị xóa khỏi tab Users, họ sẽ không tự động bị xóa khỏi danh sách Named users — bạn phải thực hiện việc này riêng.
 
3. Kiểm tra số lượng CAL đang sử dụng
Để xem có bao nhiêu CAL hiện đang được sử dụng (tức là số người dùng hiện đang đăng nhập vào máy chủ), hãy thực hiện như sau:
 
1. Trong NVivo Collaboration Server Manager, bấm vào tab Users.
 
Số lượng CAL hiện đang được sử dụng được hiển thị ở đầu màn hình.


4. Kiểm tra việc phân bổ CAL cho người dùng được đặt tên
Để xem có bao nhiêu CALs được phân bổ cho người dùng được đặt tên:
1. Trong Trình quản lý máy chủ NVivo Collaboration Server Manager, hãy nhấp vào tab Licenses và xem tóm tắt ở đầu phần Named users.
 


II. Cung cấp hỗ trợ cho người dùng NVivo

Phần này giải thích cách bạn có thể hỗ trợ người dùng ứng dụng khách NVivo Client đang làm việc với các dự án máy chủ. Ví dụ: người dùng máy kháchClient users” có thể muốn được hỗ trợ thiết lập kết nối trong ứng dụng khách NVivo hoặc cần hỗ trợ kết nối với một dự án cụ thể.
 
Các cung cấp hỗ trợ người dùng NVivo từ quản trị viên gồm:
 • Giúp người dùng thiết lập kết nối trong ứng dụng khách NVivo Client
 • Giúp người dùng không thể truy cập các dự án lưu trên máy chủ
 • Thêm Chủ sở hữu dự án vào dự án lưu trên máy chủ
 • Giúp người dùng quản lý các tệp âm thanh và video
 • Hỗ trợ những người dùng đang cộng tác trên một dự án lưu trên máy chủ
 • Giúp người dùng không thể tạo dự án lưu trên máy chủ
 • Khôi phục các dự án đã xóa
 • Cải thiện hiệu suất dự án
 • Sao chép một dự án độc lập làm dự án lưu trên máy chủ
 • Hỗ trợ người dùng muốn làm việc 'ngắt kết nối' khỏi dự án máy chủ
 • Cung cấp quyền truy cập được đảm bảo cho những người dùng chính
 
 
1. Giúp người dùng thiết lập kết nối trong ứng dụng khách NVivo Client
Trước khi người dùng có thể truy cập dự án lưu trên máy chủ NVivo Collaboration Server, họ phải thiết lập kết nối máy chủ trong ứng dụng khách NVivo Client thông qua Tùy chọn ứng dụngApplication Options”. Họ phải nhập tên 'thân thiện' cho kết nối và tên 'máy chủ' để xác định máy chủ trên mạng. Tên máy chủhost name” có thể là:
 • Tên máy chủ, ví dụ: 'myserver'
 • Tên miền đủ điều kiện, ví dụ: ‘myserver.abccompany.com’
 • Địa chỉ IP, ví dụ: '10 .0.7.1 '
 
Để biết hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập kết nối máy chủ, hãy tham khảo Trợ giúp ứng dụng khách NVivo.
 
2. Giúp người dùng không thể truy cập các dự án lưu trên máy chủ
Nếu người dùng gặp sự cố khi mở một dự án lưu trên máy chủ, hãy kiểm tra các khả năng dưới đây:
 • Tài khoản người dùng có tồn tại trên máy chủServer” hoặc miềnDomain”.
 • Giấy phép NVivo Collaboration Server đã được kích hoạt trong Trình quản lý máy chủ NVivo Collaboration Server Manager.
 • Người dùng đã được thêm vào nhóm người dùng Người dùngUsers” hoặc Người tạo dự ánProject Creators” trong Trình quản lý máy chủ NVivo Collaboration Server Manager.
 • Có đủ giấy phép truy cập máy khách (CAL) đã được cung cấp trong NVivo Collaboration Server Manager để hỗ trợ quyền truy cập của người dùng.
 • Người dùng có kết nối máy chủ hợp lệ — điều này được xác định trong NVivo client Application Options.
 • Người dùng đang đăng nhập bằng đúng tài khoản người dùng.
 • Chủ dự án đã thêm người dùng đó vào một nhóm người dùng dự ánProject user group” (Chủ dự ánProject Owners”, Người đóng gópContributors” hoặc Người đọcReaders”), hoặc quyền truy cập với vai trò là KháchGuest” vào dự án được bật. Yêu cầu Chủ dự án xác nhận điều này. Bạn có thể tìm Chủ sở hữu dự án cho dự án thông qua Trình quản lý máy chủ NVivo Collaboration Server Manager. Nếu Chủ dự án không có sẵn, bạn có thể cần thêm Chủ dự án vào dự án để người dùng có thể được cấp quyền truy cập.
 • Định dạng dự án tương thích với phần mềm ứng dụng khách NVivo Client được cài đặt trên máy tính của người dùng — ví dụ: nếu người dùng muốn mở một dự án NVivo 12 Windows, họ phải cài đặt NVivo 12 Windows.
 • Người dùng đang cố gắng kết nối từ một ứng dụng khách được hỗ trợ — NVivo 12 Windows, NVivo 11 Windows hoặc NVivo 10 Windows. Kết nối từ NVivo cho Mac 10, NVivo cho Mac 11 và NVivo 12 Mac không được hỗ trợ.
 
3. Thêm Chủ sở hữu dự án vào dự án lưu trên máy chủ
Chủ sở hữu dự ánProject Owners” là người dùng duy nhất có thể cấp cho người dùng khác quyền truy cập vào dự án, thay đổi thuộc tính dự án và thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác. Thông thường Chủ dự án được thêm thông qua ứng dụng khách NVivo Client, tuy nhiên, nếu Chủ dự án hiện tại không có sẵn cho một dự án cụ thể (ví dụ: vì mọi người đã rời khỏi tổ chức của bạn), bạn có thể cần thêm Chủ dự án khác vào dự án.
 
Để thêm Chủ sở hữu dự án:

1. Mở Trình quản lý máy chủ NVivo Collaboration Server Manager.

2. Nhấp vào tab Projects.

3. Trong danh sách dự án, hãy chọn một dự án và nhấp vào Add Owners.

4. Nhập tài khoản người dùng bạn muốn thêm.

LƯU Ý Nếu bạn thêm tài khoản người dùng chưa được thêm vào nhóm người dùng dự án “Users project group” — tài khoản đó sẽ tự động được thêm.

5. Nhấp vào Add.


4. Giúp người dùng quản lý các tệp âm thanh và video
Người dùng NVivo có thể chọn nhúng các tệp phương tiện vào một dự án hoặc lưu trữ chúng bên ngoài dự án trên máy tính của họ hoặc trên một vị trí mạng. Họ cũng có thể chọn làm cả hai - lưu trữ các tệp phương tiện nhỏ trong dự án và lưu trữ các tệp phương tiện lớn bên ngoài dự án. Bất kỳ tệp nào vượt quá 100 MB phải được lưu trữ bên ngoài dự án.
 
Nếu tệp phương tiện được lưu trữ trên máy cục bộ của người dùng thì những người dùng khác không thể truy cập chúng. Bạn nên khuyến khích người dùng lưu trữ các tệp này ở vị trí mà tất cả người dùng đều có thể truy cập được — ví dụ: trên ổ đĩa mạng dùng chung. Người dùng có thể thay đổi vị trí của các tệp phương tiện ‘bên ngoài’ trong dự án — hãy tham khảo Trợ giúp ứng dụng khách NVivo để biết thêm thông tin.


5. Hỗ trợ những người dùng đang cộng tác trên một dự án lưu trên máy chủ
Khi nhiều người dùng đang làm việc trên một dự án, Máy chủ NVivo Collaboration Server sẽ tự động lưu các bản cập nhật và quản lý mọi xung đột tiềm ẩn giữa những người dùng.
 
Người dùng có thể hỏi những điều sau:
 
 • Tại sao tôi không thể lưu dự án? Khi người dùng cập nhật dự án, các thay đổi được lưu ngay lập tức vào máy chủ và hiển thị cho những người dùng khác. Người dùng không phải lưu dự án của họ theo cách thủ công.
 
 • Tại sao tôi không thể chỉnh sửa mục này của dự án? Nếu người dùng muốn chỉnh sửa nội dung của nguồnSource” hoặc mô hìnhModel”, họ phải chuyển sang chế độ chỉnh sửa. Nếu người dùng khác cố gắng chỉnh sửa mục đó cùng lúc, họ sẽ thấy một thông báo cho biết rằng mục đó không có sẵn để chỉnh sửa. NVivo sẽ nhắc bằng một thông báo khác khi mục này sẵn sàng. Tập dữ liệu và các nguồn PDF không thể được chỉnh sửa trong NVivo và người dùng không thể chuyển sang chế độ chỉnh sửa trong các nguồn này.
 
 • Làm cách nào để xem các cập nhật của mọi người? NVivo làm mới không gian làm việc bất cứ khi nào người dùng thực hiện các hành động phổ biến như điều hướng đến một thư mục khác hoặc mở một mục. Để làm mới không gian làm việc NVivo theo cách thủ công — người dùng có thể nhấn F5.
 
 • Xung đột với người dùng khác, làm gì bây giờ? NVivo thông báo cho người dùng nếu họ cố gắng thực hiện một thay đổi xung đột với công việc của đồng nghiệp khác. Ví dụ: nếu người dùng cố gắng thay đổi một mục đã lỗi thời (do người dùng khác thay đổi trước đó). NVivo sẽ hiển thị thông báo và lấy dữ liệu mới nhất để họ thử lại.
 
 • Tại sao hoạt động lâu dài của người dùng khác lại can thiệp vào các bản cập nhật của tôi? Nếu một người dùng bắt đầu một hoạt động lâu dài, những người dùng khác không thể cập nhật dự án cho đến khi hoạt động hoàn tất. Ví dụ: người dùng sẽ không thể cập nhật dự án trong khi người dùng khác nhập một số lượng lớn tài liệu; tự động mã hóa một tập dữ liệu lớn; hoặc chạy một truy vấn tạo ra một số lượng lớn các nút.
 
Khi người dùng đang lập kế hoạch cho công việc của họ, có một số chiến lược mà họ có thể sử dụng để ngăn các hoạt động kéo dài can thiệp vào những người dùng khác trong dự án của họ. Người dùng có thể nhập tài liệu riêng lẻ (thay vì chọn một số lượng lớn để nhập trong một thao tác). Người dùng có thể chọn một thời điểm trong ngày để thực hiện thao tác lâu dài để tránh can thiệp vào các bản cập nhật của người dùng khác. Chủ sở hữu dự án cũng có thể mở dự án 'độc quyền' (khóa người dùng khác) trước khi bắt đầu hoạt động lâu dài.
 
 • Tôi có thể có cài đặt ứng dụng của riêng mình không? Mỗi người dùng có thể đặt tùy chọn ứng dụng của riêng họ — ví dụ: họ có thể ẩn dạng sóng âm thanh hoặc sử dụng phông chữ lớn trong bộ dữ liệu.
 
 • Tại sao tôi được nhắc chuyển đổi một dự án khi tôi cố gắng mở nó? NVivo Collaboration Server có thể lưu trữ các dự án ở các định dạng sau: NVivo 12 Windows, NVivo 11 cho Windows và NVivo 10 cho Windows. Nếu phiên bản mới hơn của ứng dụng khách NVivo Client cố gắng mở một dự án ở định dạng cũ hơn, người dùng sẽ được nhắc chuyển đổi dự án sang định dạng mới hơn. Dự án gốc không bị thay đổi, thay vào đó, một bản sao đã chuyển đổi của dự án được tạo trên máy chủ. Mọi người làm việc trong một dự án được chia sẻ nên sử dụng cùng một phiên bản của phần mềm ứng dụng khách NVivo.
 
 • Tại sao tôi nhận được thông báo cho biết rằng dự án không thể mở được vì nó được tạo trong phiên bản NVivo mới hơn? Các dự án định dạng sau không thể được mở bằng các phiên bản trước của ứng dụng khách NVivo. Ví dụ: không thể mở dự án định dạng NVivo 12 Windows trong máy khách NVivo 11. Tất cả người dùng đang làm việc cùng nhau trong một dự án được chia sẻ phải sử dụng cùng một phiên bản ứng dụng khách NVivo.
 
6. Giúp người dùng không thể tạo dự án lưu trên máy chủ
Để tạo một dự án trên Máy chủ NVivo Collaboration Server, người dùng phải:
 • Là thành viên của nhóm Người tạo dự ánProject Creator group” — bạn thêm người dùng vào nhóm bằng Trình quản lý máy chủ NVivo Collaboration Server Manager.
 
 • Có kết nối máy chủ hợp lệ — điều này được xác định trong hộp thoại Application Options trong ứng dụng khách NVivo Client.
 
7. Khôi phục các dự án đã xóa
Bạn nên đảm bảo rằng các dự án lưu trên Máy chủ NVivo Collaboration Server được sao lưu thường xuyên — bạn có thể lên lịch sao lưu thường xuyên thông qua Trình quản lý máy chủ NVivo Collaboration Server Manager.
 
Nếu Chủ dự án vô tình xóa nội dung khỏi dự án (hoặc xóa dự án), bạn có thể khôi phục dự án từ bản sao lưu.
 
MẸO Nếu người dùng đang tìm kiếm nội dung đã bị xóa, bạn nên khôi phục lại một dự án mới. Nếu dự án được khôi phục có nội dung bị thiếu, người dùng có thể hợp nhất hai dự án thông qua ứng dụng khách NVivo Client. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng người dùng không mất bất kỳ công việc nào họ đã thực hiện trong dự án hiện có kể từ khi sao lưu được thực hiện.


8. Cải thiện hiệu suất dự án
Nếu người dùng đang gặp phải hiệu suất kém:
 • Bạn có thể sử dụng chức năng Repair trong Trình quản lý Máy chủ NVivo Collaboration Server Manager.
 • Chủ sở hữu dự án có thể sử dụng chức năng Thu gọnCompact” và Sửa chữaRepair” trong ứng dụng NVivo — tham khảo Trợ giúp về ứng dụng khách NVivo để biết thêm thông tin.
 • Bạn nên luôn tạo một bản sao dự phòng của dự án trước khi sửa chữa nó.
 
Khi bạn sửa chữa một dự án máy chủ, những người dùng khác sẽ bị ngắt kết nối khỏi dự án.


9. Sao chép một dự án độc lập làm dự án lưu trên máy chủ
Người dùng (có quyền Người tạo dự án - Project Creator permissions) có thể sao chép dự án độc lập hiện có vào máy chủ NVivo Collaboration Server bằng chức năng sao chép trong ứng dụng khách NVivo Client. Tham khảo Trợ giúp ứng dụng khách NVivo Client để biết thêm thông tin.
 
Cả hai dự án máy chủ và độc lập có thể chứa các liên kết đến các tệp âm thanh và video không được nhúng trong dự án. Nếu bạn sao chép hoặc di chuyển một dự án có chứa nguồn âm thanh và video, bạn cũng có thể cần sao chép hoặc di chuyển các tệp phương tiện. Trong ứng dụng máy tính để bàn NVivo Desktop Application, bạn có thể hiển thị danh sách tất cả các tệp không được nhúng trong dự án — hãy tham khảo Trợ giúp ứng dụng khách NVivo Client để biết thêm thông tin.


10. Hỗ trợ người dùng muốn làm việc 'ngắt kết nối' khỏi dự án máy chủ
NVivo Collaboration Server không cho phép người dùng làm việc bị ngắt kết nối và sau đó 'đồng bộ hóa' các dự án.
 
Nếu cần, người dùng có thể sao chép một dự án nhóm vào máy tính của họ bằng chức năng Sao chépCopy” trong ứng dụng khách NVivo Client (miễn là dự án có dung lượng dưới 10GB). Tham khảo Trợ giúp ứng dụng khách NVivo Client để biết thêm thông tin về việc sao chép các dự án máy chủ.


11. Cung cấp quyền truy cập được đảm bảo cho những người dùng chính
Trừ khi bạn cấp Giấy phép Truy cập Máy khách (CAL) cho người dùng cụ thể, quyền truy cập vào các dự án máy chủ trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.
 
Nếu người dùng cụ thể cần quyền truy cập được đảm bảo vào một dự án (Ví dụ: Chủ sở hữu dự án), thì bạn có thể cấp cho họ giấy phép người dùng được đặt tên 'Named users'. Tham khảo Quản lý quyền truy cập của người dùng vào máy chủ để biết thêm thông tin.
 

 
 
Nguồn: http://techcenter.qsrinternational.com/desktop/ns20/toc_managing_user_access_and_supporting_users.htm