Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Chuyển đổi cột thành hàng với tính năng Transpose Columns trong Minitab 02/11/2020 - 1.740 lượt xem
Sử dụng tính năng Transpose Columns để chuyển cột thành hàng trong trang tính của bạn.
Chi tiết
Chia dữ liệu thành các cột ngắn hơn bằng tính năng Unstack Column 02/11/2020 - 1.470 lượt xem
Sử dụng Unstack Columns để sao chép dữ liệu từ một hoặc nhiều cột thành các cột ngắn hơn, theo các giá trị trong một hoặc nhiều cột nhóm. Mỗi cột kết quả chứa các quan sát từ một nhóm.
Chi tiết
Kết hợp hai hoặc nhiều trang tính đang mở thành một trang tính mới với Merge Worksheets 02/11/2020 - 1.322 lượt xem
Sử dụng tính năng Hợp nhất Trang tính “Merge Worksheets” để kết hợp hai hoặc nhiều trang tính đang mở thành một trang tính mới. Có hai cách để hợp nhất các trang tính: ghép lần lượt “Side-by-side” hoặc khớp các giá trị “Match values”.
Chi tiết
Tính năng kết hợp dữ liệu giữa các trang tính Stack Worksheets trong Minitab 02/11/2020 - 1.444 lượt xem
Sử dụng Tính năng kết hợp dữ liệu giữa các trang tính “Stack Worksheets” để kết hợp hai hoặc nhiều trang tính đang mở có các cột có tên giống nhau. Dữ liệu từ các cột có cùng tên được xếp chồng lên nhau.
Chi tiết
Tính năng phân chia trang tính Split Worksheet trong Minitab 02/11/2020 - 1.457 lượt xem
Sử dụng Split Worksheet để chia trang tính hiện hoạt thành hai hoặc nhiều trang tính mới dựa trên các giá trị duy nhất hoặc kết hợp các giá trị trong một hoặc nhiều biến được nhóm lại.
Chi tiết