Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Chuẩn hóa dữ liệu với tính năng Standardize 11/11/2020 - 1.875 lượt xem
Sử dụng tính năng Chuẩn hóa dữ liệu “Standardize” để chuẩn hóa các cột dữ liệu có sự khác biệt về trung tâm hoặc tỷ lệ để bạn có thể dễ dàng so sánh các cột dữ liệu hoặc phân tích các cột dữ liệu với nhau. Dữ liệu chuẩn hóa được lưu trữ trong các cột mới trong trang tính.
Chi tiết
Tổng quan về tính toán các chỉ số thống kê đối với Hàng và Cột 11/11/2020 - 4.196 lượt xem
Tính năng Column Statistics và Row Statistics dùng để tính toán các chỉ số thống kê mô tả cho một cột hoặc cho mỗi hàng trong một tập hợp các cột trong trang tính Minitab
Chi tiết
Tạo công thức tính toán bằng Calculator 08/11/2020 - 4.454 lượt xem
Sử dụng tính năng Calculator để tạo công thức và lưu trữ kết quả trong cột hoặc hằng số. Bạn có thể tính toán công thức một lần hoặc gán nó cho một cột hoặc một hằng số, để kết quả được cập nhật khi dữ liệu thay đổi.
Chi tiết
Kết hợp hai hoặc nhiều cột dữ liệu dạng văn bản bằng tính năng Concatenate 06/11/2020 - 1.209 lượt xem
Sử dụng tính năng Concatenate để kết hợp hai hoặc nhiều cột văn bản và lưu trữ kết quả trong một cột mới.
Chi tiết
Làm tròn hoặc trích xuất các cột dữ liệu ngày giờ 06/11/2020 - 1.520 lượt xem
Sử dụng các lệnh ngày / giờ để làm tròn các giá trị trong cột ngày / giờ, để trích xuất các thành phần từ cột ngày / giờ sang cột văn bản hoặc trích xuất các thành phần từ cột ngày / giờ sang cột số
Chi tiết