Hotline: 083 994 5259 info@acinternational.com.vn
Sử dụng tính năng Recode để chuyển đổi giá trị trong một hoặc nhiều cột thành giá trị mới 05/11/2020 - 65 lượt xem
Sử dụng tính năng Recode để chuyển đổi giá trị trong một hoặc nhiều cột thành giá trị mới. Bạn có thể chuyển đổi giá trị của một dãy giá trị “ranges of values”, tập hợp các giá trị riêng lẻ hoặc một giá trị duy nhất.
Chi tiết
Áp dụng định dạng cho các ô dữ liệu dựa vào giá trị của chúng bằng Conditional Formatting 04/11/2020 - 55 lượt xem
Sử dụng tính năng Định dạng có Điều kiện “Conditional Formatting” để áp dụng định dạng, chẳng hạn như tô màu nền, cho các ô trong cột dựa trên giá trị của chúng.
Chi tiết
Xếp hạng cho các giá trị trong một cột với tính năng Rank 03/11/2020 - 65 lượt xem
Sử dụng tính năng Xếp hạng “Rank” để gán điểm xếp hạng cho các giá trị trong một cột từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất.
Chi tiết
Sắp xếp dữ liệu trong trang tính với tính năng Sort 03/11/2020 - 63 lượt xem
Sử dụng tính năng Sort để sắp xếp các giá trị trong một hoặc nhiều cột dữ liệu. Bạn có thể sắp xếp theo các giá trị trong nhiều cột và theo thứ tự tăng hoặc giảm.
Chi tiết
Chuyển đổi cột thành hàng với tính năng Transpose Columns trong Minitab 02/11/2020 - 62 lượt xem
Sử dụng tính năng Transpose Columns để chuyển cột thành hàng trong trang tính của bạn.
Chi tiết