Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Tổng quan về tính năng tạo các mẫu dữ liệu ngẫu nhiên Random Data

Cỡ chữ
1. Tổng quan

Sử dụng tính năng Random Data để tạo các mẫu dữ liệu ngẫu nhiên. Bạn có thể tạo dữ liệu ngẫu nhiênRandom data” từ một phân phối mà bạn chọn hoặc bạn có thể tạo một mẫu ngẫu nhiênRandom sample” từ dữ liệu trong trang tính của mình.
 
Bạn có thể tái tạo cùng một tập hợp các giá trị ngẫu nhiên bằng cách sử dụng tính năng Set Base để đặt điểm bắt đầu cho trình tạo số ngẫu nhiên của Minitab mỗi khi bạn tạo dữ liệu ngẫu nhiên.
 

Tạo một mẫu ngẫu nhiên từ các cột trang tính (Mẫu từ các Cột)

Tạo một mẫu ngẫu nhiên của các hàng từ một hoặc nhiều cột dữ liệu. Bạn có thể lấy mẫu có thay thế (chọn cùng một hàng nhiều lần) hoặc không có thay thế (chỉ chọn mỗi hàng một lần).
 
Ví dụ, một nhà khoa học muốn sắp xếp thứ tự ngẫu nhiên của sáu đối tượng thử nghiệm cho một thí nghiệm. Nhà khoa học nhập các số nhận dạng đối tượng theo thứ tự bảng chữ cái trong một trang tính. Sau đó, nhà khoa học lấy một mẫu ngẫu nhiên, không thay thế, có cùng số hàng (6).

C1 C2
Subjects Randomized Subjects
A F
B A
C B
D D
E E
F C
 
 
Tạo dữ liệu ngẫu nhiên từ một phân phối đã biết (Dữ liệu ngẫu nhiên)

Tạo một mẫu ngẫu nhiên từ một phân phối được chỉ định. Minitab cung cấp nhiều phân phối phổ biến như phân phối chuẩnnormal distribution”, phân phối hàm mũExponential distribution” và phân phối PoissonPoison distribution”, để bạn có thể chỉ định các tham số và tạo dữ liệu ngẫu nhiên.

Ví dụ: để mô phỏng phản hồi cho một thử nghiệm, một kỹ sư tạo 10 hàng dữ liệu từ phân phối chuẩn với giá trị trung bình là 50 và độ lệch chuẩn là 2.

C1
Normal data
49.9227
51.6819
47.5938
51.6290
49.3442
52.8206
49.0670
48.9014
49.0128
51.5786
 
 
Đặt cơ sở cho bộ tạo số ngẫu nhiên (Set Base)

Nếu bạn muốn tạo các giá trị ngẫu nhiên giống nhau, bạn có thể chỉ định điểm bắt đầu cho trình tạo số ngẫu nhiênRandom number generator” bằng cách nhập một số nguyêninteger”. Khi bạn sử dụng cùng một cơ sở, bạn sẽ nhận được cùng một mẫu.
 
Ví dụ, một giáo sư tạo ra 50 hàng dữ liệu bình thường ngẫu nhiên để sử dụng trong một bài tập trên lớp. Giáo sư và mỗi sinh viên đều đặt cơ sở là 1 để tạo ra cùng một dữ liệu và do đó, kết quả phân tích giống nhau.
 
 
Tìm các lệnh này ở đâu

Để tạo dữ liệu ngẫu nhiên từ một phân phối được chỉ định, hãy chọn Calc > Random Data và chọn loại phân phối.
 
Để lấy mẫu từ các cột dữ liệu hiện có, hãy chọn Calc > Random Data > Sample From Columns.
 
Để đặt cơ sở cho trình tạo số ngẫu nhiên, hãy chọn Calc > Set Base.2. Ví dụ về tạo dữ liệu ngẫu nhiên từ dữ liệu trong một cột

Một nhà nghiên cứu có mười người nộp đơn cho một thử nghiệm nhưng chỉ cần năm người nộp đơn. Nhà nghiên cứu sử dụng mẫu ngẫu nhiên để chọn ngẫu nhiên năm người nộp đơn.
 
1. Trong ô tên cột của một cột trang tính trống, hãy nhập Name.

2. Sao chép và dán hoặc nhập dữ liệu sau vào cột Name:
Amal
Ana
Chloe
Fin
Joon
Jordon
Luis
Michael
Sam
Sarah
 
Mẹo: Để có được mẫu tương tự như trong bảng bên dưới, hãy đặt cơ sở tạo ngẫu nhiên trước khi bạn tạo mẫu ngẫu nhiên. Chọn Calc > Set Base và nhập 1.

3. Chọn Calc > Random Data > Sample From Columns.4. Trong số hàng để lấy mẫu Number of rows, hãy nhập 5.

5. Trong cột From, hãy nhập Name.

6. Trong Store samples in, nhập 'Sample from Name'.

7. Bấm OK.


Kết quả

Cột đầu tiên chứa tất cả 10 ứng viên. Cột thứ hai chứa mẫu ngẫu nhiên của năm ứng viên. Nhà nghiên cứu có thể ghi lại kết quả của thí nghiệm trong các hàng tương ứng của cột khác.

C1-T C2-T
Name Sample From Name
Amal Amal
Ana Luis
Chloe Joon
Fin Sarah
Joon Ana
Jordon  
Luis  
Michael  
Sam  
Sarah  
 
 

3. Ví dụ về tạo dữ liệu ngẫu nhiên từ một kiểu phân bố

Một kỹ sư muốn tạo một vài cột dữ liệu phân phối chuẩn ngẫu nhiên để chứng minh sự thay đổi trong một quy trình. Quy trình này có giá trị trung bình Mean” là 10 và độ lệch chuẩnStandard deviation” là 2. Kỹ sư tạo ra 5 cột dữ liệu từ phân phối chuẩnnormal distribution”, với 40 hàng trong mỗi cột.
TIP
Để có được mẫu tương tự như trong bảng bên dưới, hãy đặt cơ sở của trình tạo ngẫu nhiên thành 1, trước khi bạn tạo mẫu ngẫu nhiên. Chọn Calc > Set Base và nhập 1.
 
1. Chọn Calc > Random Data > Normal.2. Trong Số hàng dữ liệu cần tạoNumber of rows of data to generate”, hãy nhập 40.

3. Trong (các) cột Lưu trữ kết quảStore in column(s)”, nhập C1 C2 C3 C4 C5.

4. Trong Giá trị Trung bìnhMean”, nhập 10.

5. Trong Độ lệch chuẩnStandard deviation”, hãy nhập 2.

6. Bấm OK.
 

Kết quả

Các cột dữ liệu ngẫu nhiên được lưu trữ trong trang tính.

C1 C2 C3 C4 C5
         
10.0613 8.4648 7.9726 10.5831 9.8932
9.5264 7.1687 4.4360 11.3124 11.2211
7.6160 7.8190 11.1446 8.8531 9.3126
11.6369 11.6133 12.3594 10.9214 11.8148
8.1001 9.8552 8.8182 8.9463 9.5570
... ... ... ... ..
 
 

4. Ví dụ về đặt cơ sở cho trình tạo dữ liệu ngẫu nhiên Set Base

Một giáo sư tạo ra 50 hàng dữ liệu ngẫu nhiên theo quy luật phân bố chuẩn để sử dụng trong một bài tập trên lớp. Giáo sư muốn chứng minh một phân phối chuẩn chuẩn, vì vậy giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn là 1. Giáo sư và sinh viên đặt cơ sởSet Base” là 1 để tạo ra cùng một dữ liệu.
 
1. Chọn Calc > Set Base.2. Trong Đặt cơ sở của trình tạo dữ liệu ngẫu nhiên thànhSet base of random data generator to”, hãy nhập 1.

3. Bấm OK.

4. Chọn Calc > Random Data > Normal.

5. Trong Số hàng dữ liệu cần tạoNumber of rows of data to generate”, hãy nhập 50.

6. Trong (các) cột Lưu trữ kết quảStore in column(s)”, hãy nhập C1.

7. Trong giá trị trung bìnhMean”, nhập 0.

8. Trong Độ lệch chuẩnStandard deviation”, hãy nhập 1.

9. Bấm OK.

 
Các kết quả

Cột dữ liệu ngẫu nhiên được lưu trữ trong trang tính.

C1
 
0.03064
−0.23680
−1.19198
0.81844
−0.94993
...


 
 
 
Nguồn: https://support.minitab.com/