Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

PRTG Network Monitor - Đầu dò (Probe) là gì?

Cỡ chữ
1. Định nghĩa đầu dò (Probe)
- Đầu dò (Proble) trong phần mềm PRTG Network Monitor được xem là nơi thực tế diễn ra hoạt động giám sát mạng, tại đây diễn ra hoạt động thu thập dữ liệu từ các Nhóm (Group), Thiết bị (Device), Cảm biến (Sensor), Kênh (Channel) và truyền dữ liệu giám sát được về Máy chủ lõi (Core Server Instalation).

- Đầu dò (Probe) không phải là phần cứng vật lý, mà chỉ là một thành phần của phần mềm thực hiện chức năng giám sát mạng của phần mềm PRTG Network Monitor

2. Các loại đầu dò
- Trong phần mềm PRTG Network Monitoring có phát sinh 4 khái niệm liên quan đến đầu dò (Probe) sau mà bạn cần phải hiểu rõ để vận dụng chính xác trong quá trình sử dụng:
 • Đầu dò cục bộ (Local Probe)
  • Là đầu dò nằm trên máy chủ lõi (Core Server Installation). Khi cài đặt PRTG chạy trong chế độ cụm (Cluster Mode), đầu dò cục bộ PRTG (Local Remote) được cài đặt cùng với máy chủ lõi PRTG. Tất cả các đối tượng được tạo trên đầu dò cục bộ hoặc bên dưới nó trong cây thiết bị đều được hệ thống lõi cục bộ giám sát. Bạn có thể thêm nhóm và thiết bị vào đầu dò. Nếu bạn sử dụng dịch vụ máy chủ PRTG Cloud của Paessler lưu trữ, thì đầu dò lưu trữ (Hosted Probe) sẽ thay thế cho đầu dò cục bộ (Local Probe). Có một số khác biệt giữa PRTG được lưu trữ bởi Paessler (Cloud) và PRTG lưu trữ tại người dùng cuối (On primise)
 • Đầu dò từ xa (Remote Probe)
  • Một đầu dò từ xa (Remote Probe) là một mô-đun của phần mềm được cài đặt trên một máy tính trong mạng cục bộ hoặc từ xa cho các mạng phân tán (distributed network). Nó quét mạng từ đó và gửi kết quả giám sát đến máy chủ lõi. Khi kết nối được thiết lập, đầu dò từ xa được hiển thị trong cấu trúc cây PRTG. Tất cả các đối tượng được tạo trên đầu dò từ xa, hoặc dưới nó trong cây thiết bị (Device tree), được giám sát bởi hệ thống từ xa chạy đầu dò từ xa. Bạn có thể thêm nhóm và thiết bị vào đầu dò. Trong một cụm (Cluster), các đầu dò từ xa có thể kết nối với tất cả các nút cụm (Node), do đó bạn có thể xem dữ liệu giám sát của một đầu dò trên tất cả các nút.
 • Hosted probe (Đầu dò máy chủ lưu trữ)
  • Các đầu dò lưu trữ(Hosted Probe) thuộc phần mềm PRTG Network Monitor được tạo bởi dịch vụ lưu trữ dữ liệu giám sát của Paessler (tạm gọi là PRTG Cloud) đóng vai trò như một đầu dò cục bộ (Local) khi triển khai lưu trữ dữ liệu giám sát của PRTG tại người dùng cuối (On Preimises). Khi sử dụng dịch vụ giám sát mạng PRTG được lưu trữ bởi Paessler (hay còn gọi là dịch vụ mây điện toán - Cloud), hệ thống sẽ tự động thêm một đầu dò lưu trữ (Hosted Probe). Đầu dò lưu trữ (Hosted Probe) luôn chạy trên hệ thống máy chủ lõi PRTG mà Paessler lưu trữ cho bạn và hiển thị các giá trị giám sát của phần mềm PRTG Network Monitor của bạn được Paessler lưu trữ. Bạn có thể sử dụng đầu dò lưu trữ (Hosted Probe) để giám sát các thiết bị, máy chủ và dịch vụ có thể truy cập công khai trên internet, ví dụ như các trang web. Để giám sát Mạng cục bộ (LAN) của bạn, bạn cần ít nhất một cài đặt đầu dò từ xa trong mạng của bạn. Đầu dò cục bộ không có sẵn trong dịch vụ giám sát mạng PRTG Cloud do Paessler lưu trữ dữ liệu giám sát.
 • Đầu dò cụm (Cluster probe)
  • Là đầu dò được tạo ra khi bạn chạy ở chế độ cụm (Cluster). Khi chạy PRTG ở chế độ cụm (Cluster mode), đầu dò cụm (Cluster Probe) được tạo tự động. Tất cả các đối tượng được tạo trên đầu dò cụm (Cluster Probe) hoặc bên dưới trong cây thiết bị đều được giám sát bởi tất cả các nút trong cụm (Node). Tạo hoặc di chuyển các đối tượng ở đó để giám sát chúng sự không an toàn của chúng. Nếu một nút bị lỗi, các nút khác sẽ tiếp tục theo dõi chúng. Bạn có thể thêm nhóm và thiết bị vào đầu dò cụm. Khi cài đặt PRTG, đầu dò cụm (Cluster Probe) chạy như một phần của đầu dò cục bộ (Local Probe) của cài đặt này. Các đầu dò từ xa của bạn có thể gửi dữ liệu giám sát đến các nút cụm sao của bạn để bạn có thể xem dữ liệu của mỗi đầu dò trên mỗi nút cụm

3. Chức năng của đầu dò

 • Là nền tảng nơi hoạt động giám sát mạng diễn ra
 • Mỗi nhóm (trừ nhóm Gốc - Root Group) là một phần của đầu dò (Probe). . Tất cả các đối tượng như Nhóm (Group), Thiết bị (Device), Cảm biến (Sensor), Kênh (Channel) trực thuộc level thấp hơn trong cấu trúc cây thiết bị của PRTG sẽ được giám sát qua đầu dò đó. 
 • Cơ sở để thực hiện triển khai việc giám sát mạng phân tán (Distributed Network), giám sát vượt tường lửa (Firewall).
  • Công ty bạn có 3 chi nhánh là Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh, bằng việc sử dụng đầu dò từ xa (Remote Probe), bạn có thể giám sát mạng của công ty tại các chi nhánh Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh từ đại bản doanh tại Hà Nội với một giấy phép (License) của PRTG mà không cần phải triển khai ba gói phần mềm PRTG (3 licenses) ở 3 địa điểm khác nhau đó.
 • Giảm tải tiêu thụ tài nguyên và yêu cầu cấu hình đầu tư lớn cho máy chủ lõi PRTG, tăng chu kỳ quét (giảm thời gian cập nhật dữ liệu giữa hai lần quét nối tiếp - Interval