Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

PRTG Network Monitor - Sensor là gì?

Cỡ chữ
- Các tùy chọn cấp phép được dựa trên số lượng cảm biến - Sensor (không phải về số lượng thiết bị hoặc IP). Phần mềm PRTG Network Monitor xác định một bộ cảm biến (Sensor) là một khía cạnh mà bạn giám sát trên thiết bị. Do đó, một bộ cảm biến (Sensor) theo dõi ví dụ:
  • Một URL cụ thể,
  • Lưu lượng (traffic) truy cập của kết nối mạng,
  • Một cổng (port) của một bộ chuyển mạch - Switch,
  • Thông số CPU Load trên máy tính.
- Vui lòng xem danh sách các loại cảm biến được hỗ trợ (Link: https://www.paessler.com/manuals/prtg/available_sensor_types).

- Mỗi mục nhập trong trong danh sách này được tính là một bộ cảm biến. Mỗi cảm biến có các kênh riêng lẻ (còn được gọi là Channel). Trong kênh, bộ cảm biến hiển thị dữ liệu được đo đạc hoặc tính toán. Ví dụ: Bộ cảm biến lưu lượng truy cập SNMP - SNMP Traffic Sensor - hiển thị lưu lượng truy cập, lưu lượng truy cập và tổng lưu lượng truy cập trong ba kênh cảm biến riêng lẻ.
 
- Để hiểu rõ hơn, vui lòng xem phân cấp đối tượng tại link: https://www.paessler.com/manuals/prtg/object_hierarchy.
 
- Thông thường, PRTG Network Monitor đang tính toán từ 5 đến 10 cảm biến cho mỗi thiết bị, nhưng tất nhiên điều đó phụ thuộc vào chính xác những gì bạn muốn theo dõi. Nếu trong tương lai bạn sẽ thấy rằng bạn cần giấy phép với nhiều cảm biến hơn bạn bắt đầu, bạn có thể nâng cấp lên giấy phép cao hơn bằng cách chỉ trả thêm phần chênh lệch giá.