Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Tính năng kết hợp dữ liệu giữa các trang tính Stack Worksheets trong Minitab

Cỡ chữ
1. Tổng quan

Sử dụng Tính năng kết hợp dữ liệu giữa các trang tínhStack Worksheets” để kết hợp hai hoặc nhiều trang tính đang mở có các cột có tên giống nhau. Dữ liệu từ các cột có cùng tên được xếp chồng lên nhau.
 
Ví dụ, một kỹ sư chất lượng ghi lại thông tin về người vận hành và bộ phận của hai nhà máy trong các trang tính riêng biệt. Kỹ sư kết hợp thông tin bằng cách xếp chồng các trang tính. Cột bổ sung từ Plant2.MTW được bao gồm.
 GHI CHÚ
Hằng số “Constants”, ma trận “Matrices”, đối tượng thiết kế “Design objects”, công thức “Fomulas” và mô tả trang tính “Worksheet Description” được lưu trữ không được chuyển vào trang tính xếp chồng.
 
Để xếp chồng các trang tính, hãy chọn Data > Stack Worksheets. Khi đó, hộp thoại Stack Worksheets sẽ hiện ra.
 
 

Hoàn thành các bước sau để thực hiện việc xếp chồng nhiều trang tính.
 
1. Từ tùy chọn xếp chồngStack Option”, hãy chọn cách xếp chồng các trang tính:
  • Stack worksheet in a new worksheet: Xếp chồng các trang tính để tạo thành một trang tính mới.
 
Hoàn thành các bước sau để chỉ định trang tính.

a. Sử dụng mũi tên bên phải để di chuyển các trang tính từ Trang tính có sẵnAvailable worksheets” sang Trang tính để xếp chồngWorksheets to stack”. Sử dụng các mũi tên lên và xuống để thay đổi thứ tự các trang tính được xếp chồng lên nhau.
 
b. Trong Tên trang tính mới “New worksheet name”, hãy nhập tên cho trang tính xếp chồng.
 
 
  • Append worksheets to the bottom of a master worksheet: Thêm trang tính vào cuối trang tính chính. Chọn tùy chọn này nếu bạn thường xuyên thêm dữ liệu vào trang tính chính. Ví dụ: người quản lý bán hàng có một bảng tính chính về dữ liệu bán hàng mà cô ấy cập nhật hàng tháng với dữ liệu bán hàng bổ sung từ các bảng tính khác.
 
Hoàn thành các bước sau để chỉ định trang tính:

a. Từ Master worksheet, hãy chọn trang tính mà bạn muốn nối các trang tính khác vào.
 
b. Sử dụng mũi tên bên phải để di chuyển trang tính từ Trang tính có sẵnAvailable worksheets” sang Trang tính để xếp chồngWorksheets to stack”. Sử dụng các mũi tên lên và xuống để thay đổi thứ tự các trang tính được xếp chồng lên nhau.
 
c. Nếu bạn có một cột trong trang tính chính xác định trang tính nguồn cho mỗi hàng, hãy chọn Cập nhật cột sau với tên nguồn trang tính cho mỗi hàng được nối thêmUpdate the following column with the worksheet source name for each appended row”. Sau đó, từ Column, hãy chọn cột xác định trang tính nguồn. Minitab thêm tên nguồn trang tính vào cột này cho các hàng được nối thêm.
 

2. Chọn Hiển thị bảng tóm tắtShow summary table” để hiển thị tóm tắt lệnh đã thực hiện.
 


Lưu ý: Nếu bạn muốn kết hợp hai trang tính đang mở thành một trang tính mới bằng cách đặt các cột cạnh nhau, hãy sử dụng tính năng Hợp nhất Trang tính “Merge Worksheets”.
 

 
2. Ví dụ về xếp chồng các trang tính sẵn có vào một trang tính mới

Một nhà phân tích muốn kết hợp thông tin từ hai vị trí vào một trang tính.
 
1. Tạo và lưu các trang tính sau:


2. Chọn Data > Stack Worksheets.

3. Từ tùy chọn Stack option, chọn Xếp chồng trang tính trong một trang tính mới Stack worksheets in a new worksheet”.

4. Sử dụng phím mũi tên để di chuyển Plant_1.MTW và Plant_2.MTW từ Trang tính có sẵnAvailable worksheets” sang Trang tính để xếp chồngWorksheets to stack”.

5. Trong New worksheet name, nhập Company_wide.

6. Bấm OK.
 

Kết quả
Trong trang tính xếp chồng, các cột có cùng tên được xếp chồng lên nhau và trang tính nguồn cho mỗi hàng được xác định trong cột Source.


 
3. Ví dụ về xếp chồng các trang tính vào một trang tính chính “Master Worksheet”
 
Một nhân viên thu thập dữ liệu bán hàng mỗi quý và nhập dữ liệu vào một trang tính mới. Kế toán muốn thêm dữ liệu hàng quý vào trang tính chứa dữ liệu bán hàng trong năm.
 
1. Tạo và lưu các trang tính sau.


2. Chọn Data > Stack Worksheets.

3. Từ tùy chọn Stack option, chọn Nối trang tính vào cuối trang tính chínhAppend worksheets to the bottom of a master worksheet”.

4. Từ trang tính ChínhMaster worksheet”, chọn Sales_Data.MTW.

5. Di chuyển Q2_Sales.MTW từ Trang tính có sẵnAvailable worksheets” sang Trang tính để xếp chồngWorksheets to stack”.

6. Chọn Cập nhật cột sau với tên nguồn trang tính cho mỗi hàng được nối thêmUpdate the following column with the worksheet source name for each appended row”.

7. Từ Column, chọn Source.

8. Bấm OK.
 
 
Kết quả
Trong trang tính xếp chồng, dữ liệu quý thứ hai được nối vào dữ liệu quý đầu tiên và cột Source được cập nhật với tên trang tính.

 
 


Nguồn: https://support.minitab.com/