Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn

Chia dữ liệu thành các cột ngắn hơn bằng tính năng Unstack Column

Cỡ chữ
1. Tổng quan

Sử dụng Unstack Columns để sao chép dữ liệu từ một hoặc nhiều cột thành các cột ngắn hơn, theo các giá trị trong một hoặc nhiều cột nhóm. Mỗi cột kết quả chứa các quan sát từ một nhóm.
 
Ví dụ: người quản lý bán hàng muốn phân tích dữ liệu bán hàng cho một cửa hàng, nhưng dữ liệu bán hàng cho tất cả các cửa hàng nằm trong một cột. Người quản lý tách dữ liệu bán hàng để doanh số của mỗi cửa hàng nằm trong một cột riêng biệt. Trong trang tính sau, cột Sales chứa dữ liệu bán hàng. Cột Store chứa vị trí của từng cửa hàng. Các cột C3 – C5 chứa dữ liệu bán hàng không được gắn với vị trí cửa hàng.

 
Để bỏ xếp chồng dữ liệu trong một cột, hãy chọn Data > Unstack Columns. Khi đó hộp thoại Unstack Columns sẽ xuất hiện
 
 
Hoàn thành các bước sau để bỏ chồng một hoặc nhiều cột, để mỗi cột kết quả chứa các quan sát từ một nhóm.
 
1. Trong Unstack the data in, hãy nhập các cột có chứa dữ liệu cần chia thành các cột.

2. Trong Using subscripts in, hãy nhập các biến nhóm sẽ sử dụng để chia cột dữ liệu.

3. Nếu các nhóm biến có giá trị bị thiếu, hãy chọn Bao gồm giá trị bị thiếu làm giá trị chỉ số conInclude missing as a subscript value” để loại bỏ các hàng được liên kết với các giá trị nhóm bị thiếu.

4. Từ Store unstacked data, hãy chọn một tùy chọn lưu trữ:
  • In new worksheet: Lưu trữ các cột chưa được xếp chồng trong một trang tính mới. Bạn có thể nhập tên cho trang tính.
  • After last column in use: Lưu trữ các cột chưa được xếp chồng ở cuối trang tính đang hoạt động.

5. Để bao gồm tên cho các cột, hãy chọn Đặt tên cho các cột chứa dữ liệu sau khi được phân chiaName the columns containing the unstacked data”.
 
Ví dụ: trong trang tính sau đây, C2 chứa dữ liệu cần tách và C1 chứa biến nhóm. Theo mặc định, dữ liệu cho hàng 1 và 3 không được bao gồm trong dữ liệu không được xếp chồng vì biến nhóm chứa các giá trị bị thiếu cho các hàng đó. 
2. Ví dụ về chia dữ liệu thành các cột khác nhau bằng Unstack Column

Một nhà khoa học môi trường muốn xác định liệu sự thay đổi nhiệt độ ở đại dương gần nhà máy điện hạt nhân có ảnh hưởng đến sự phát triển của cá hay không. Nhà khoa học chia ngẫu nhiên 25 con cá thành bốn nhóm và đặt mỗi nhóm vào một môi trường đại dương mô phỏng riêng biệt. Các môi trường mô phỏng giống hệt nhau ngoại trừ nhiệt độ. Sáu tháng sau, nhà khoa học đo trọng lượng của con cá.
 
Trọng lượng của cá đối với tất cả các mức nhiệt độ đều ở cùng một cột. Nhà khoa học phân chia các cột để phân tích từng mức nhiệt độ tại một thời điểm.
 
1. Mở dữ liệu mẫu, FishWeights.MTW.

2. Chọn Data > Unstack Columns.

3. Trong Unstack the data in, hãy nhập Weight.

4. Trong Using subscripts in, nhập Temp.

5. Từ Store unstacked data, chọn After last column in use.

6. Bấm OK.
 
Kết quả:
 
Nguồn: https://support.minitab.com/