Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: SEC - 001
VanDyke ClientPack
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

VanDyke ClientPack

Hãng sản xuất VanDyke Software, Inc Phiên bản: 8.5
Bản quyền Subcription (vĩnh viễn theo version của phần mềm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Quản trị mạng
Đối tượng tác động Bảo mật truyền tệp

Mô tả

VanDyke ClientPack là một bộ công cụ dòng lệnh để tự động hóa an toàn việc truyền tải tập tin (file transfer), trình bao (shell) và các nhiệm vụ quản trị khóa công khai (public-key administration tasks). VanDyke ClientPack cho phép các nhà quản lý mạng triển khai các hệ thống khác cùng các công cụ tự động hóa dòng lệnh của VShell® server.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • Sử dụng giao diện VRALib COM interface để thực hiện thực thi từ xa, truyền tệp và các tác vụ chuyển tiếp cổng trong ứng dụng .NET của bạn.
 • Các giao diện dòng lệnh có thể lập trình được (Scriptable command-line interfaces) cho phép bạn tự động hóa các tác vụ quản lý truyền tệp, vỏ và khóa công khai với bảo mật đã được chứng minh, mở tiêu chuẩn.
 • Tạo các giải pháp tự động hóa đa nền tảng với các kết quả nhất quán, lặp lại trên Windows, UNIX và Mac.
 • Sử dụng cùng một thư viện mã hóa Secure Shell đáng tin cậy và các lựa chọn xác thực được tìm thấy trong SecureCRT® và SecureFX®.

 
II. Tính năng
ClientPack của VanDyke bao gồm:
 • API VRALib COM (chỉ dành cho Windows)
  • VRALib, một COM và .NET API cung cấp khả năng kịch bản kết nối SSH2. Các hoạt động được hỗ trợ bao gồm toàn quyền kiểm soát kết nối SSH2, gửi lệnh tới máy chủ SSH2 và nhận đầu ra được tạo ra bằng lệnh, chuyển tiếp đường hầm / cổng, truyền tệp bằng SFTP, quản lý tệp từ xa, thêm khóa máy chủ vào cơ sở dữ liệu khóa máy chủ và các khóa cho tác nhân xác thực SSH2.
 • Bộ tiện ích dòng lệnh an toàn: Các tiện ích dòng lệnh của VanDyke ClientPack cho phép bạn tự động hóa các nhiệm vụ quản trị và cấu hình thường xuyên và truyền tệp an toàn và bao gồm:
  • vsftp, một tiện ích SFTP tương tác để chuyển tệp nhanh chóng, dễ dàng
  • vsh, một tiện ích shell tương tác
  • vcp, tiện ích truyền tệp theo định hướng dòng
  • vkeygen, công cụ tạo khóa công khai / riêng tư
  • vpka, công cụ để tải khóa lên máy chủ VShell
1. Các tính năng bảo mật (Secure)
 • Phương thức xác thực (Authentication methods)
  • Tất cả các ứng dụng của VanDyke ClientPack đều hỗ trợ mật khẩu, khóa công khai, Kerberos v5 (thông qua GSSAPI) và tương tác bàn phím khi kết nối với máy chủ SSH2. Hỗ trợ khóa công khai bao gồm RSA (tối đa 16,384 bit), giấy chứng nhận Ed25519, ECDSA (RFC 5656), DSA, PuTTY PPK và OpenSSH. vsh hỗ trợ kết nối đến máy chủ SSH1 bằng cách sử dụng xác thực mật khẩu, khóa công khai và TIS. Có thể tạo ra 16,384 bit và có thể lưu trữ trong tác nhân, cải thiện bảo mật. Giới hạn cho Red Hat Enterprise Linux 6.0 32 bit là 4.096.
 • Mã hóa dữ liệu (Encryption ciphers)
  • Ứng dụng VanDyke ClientPack hỗ trợ ChaCha20 / Poly1305, AES-GCM, AES-128-CTR, AES-192-CTR, AES-256-CTR, AES-128, AES-192, AES-256, Twofish, Blowfish, 3DES và Mật mã RC4 khi kết nối với máy chủ SSH2. Chiều dài tối đa 2048 bit của khóa DSA trong SSH2 cung cấp mã hóa an toàn hơn. Đối với các máy chủ SSH1, Blowfish, DES, 3DES và RC4 và được hỗ trợ. Mã hóa CAPI của Microsoft được hỗ trợ trong vkeygen trong quá trình tạo khóa và thay đổi mật khẩu.
 • Hỗ trợ giao thức SFTP (SFTP protocol support)
  • vcp và vsftp hỗ trợ SFTP thông qua phiên bản 6.
 • FIPS 140-2 (chỉ dành cho Windows)
  • Ứng dụng khách của VanDyke cho Windows có tùy chọn quản trị để chạy trong "Chế độ FIPS". Khi tùy chọn này được thiết lập, ứng dụng VanDyke ClientPack sử dụng thư viện mật mã đã được xác thực FIPS 140-2 và chỉ cho phép các thuật toán được chấp thuận FIPS.
 • Hỗ trợ SSH Agent (SSH Agent support)
  • Hỗ trợ chuyển tiếp đại lý cho phép xác thực trong suốt đối với nhiều máy chủ được liên kết sau khi máy chủ SSH đầu tiên đã xác thực người dùng.
 • Cổng chuyển tiếp (Port forwarding)
  • vsh cho phép bạn mở các đường hầm (tunnel) các giao thức TCP / IP thông thường (ví dụ POP3, IMAP4, HTTP, SMTP) đến một máy chủ Secure Shell từ xa bằng một kết nối đơn, an toàn, ghép kênh.
 • Chuyển tiếp cổng động (Dynamic port forwarding)
  • vsh cung cấp cổng chuyển tiếp động giúp đơn giản hóa cách thức dữ liệu ứng dụng TCP / IP được định tuyến thông qua kết nối Secure Shell. Thay vì cấu hình cổng chuyển tiếp trên cơ sở mỗi ứng dụng trong vsh, mỗi ứng dụng được cấu hình để sử dụng một máy chủ SOCKS trên một cổng máy chủ cục bộ. vsh mở một cổng trên máy chủ cục bộ và hoạt động như một máy chủ SOCKS cho bất kỳ ứng dụng tương thích SOCKS nào, thậm chí cả những người sử dụng nhiều cổng, chẳng hạn như FTP.
 • Chuyển tiếp X11 (X11 forwarding)
  • vsh cho phép bạn mã hóa các phiên Windows X11 để bảo mật các ứng dụng X từ xa đang được hiển thị trên máy tính cục bộ.
 • Thực thi từ xa (Remote execution)
  • Giống như rsh, vsh có thể được sử dụng để thực hiện các lệnh trên một hệ thống từ xa. Nhưng không giống như rsh, vsh cung cấp thông tin liên lạc được mã hóa an toàn qua mạng không an toàn.
 • Hỗ trợ SSH1 (SSH1 support)
  • Cả SSH1 và SSH2 đều được hỗ trợ trong vsh, cung cấp sự linh hoạt tối đa khi kết nối với một loạt các máy chủ từ xa.
 • Tạo khóa công khai / riêng tư (Create public/private keys)
  • vkeygen là một chương trình tạo khóa công khai và riêng tư với các tùy chọn để thiết lập độ dài khóa (theo bit) và cụm từ mật khẩu được kết hợp với cặp khóa. Mã hóa CAPI của Microsoft cũng được hỗ trợ trong quá trình tạo khóa và thay đổi cụm mật khẩu.
 • Tải lên và quản lý khóa (Upload and manage keys)
  • vpka là một chương trình trợ lý khóa công khai cho phép người dùng không có tệp khóa công khai trên máy chủ để tải lên khóa công khai để sử dụng trong xác thực. vpka cũng có thể được sử dụng để xác định các tham số cho các phím và để loại bỏ các khóa từ máy chủ.
 • Tường lửa (Firewall)
  • Hỗ trợ cho SOCKS v4 và v5 và các proxy HTTP chưa được xác thực.

2. Chuyển tệp (vcp và vsftp)
 • Tạo thư mục (Create directories)
  • vsftp có thể được sử dụng để tạo thư mục mới cục bộ và trên máy chủ từ xa.
 • Đổi tên tệp (Rename files)
  • vsftp có thể được sử dụng để đổi tên các tập tin cục bộ và trên máy chủ từ xa.
 • Đặt quyền truy cập tệp (Set permissions)
  • vsftp có thể được sử dụng để thay đổi quyền đọc / ghi / thực thi như được cho phép bởi đăng nhập. Nó có thể được sử dụng để xác định quyền truy cập tập tin cho các tập tin tải lên.
 • Lập danh sách tệp (List files)
  • vsftp có thể được sử dụng để hiển thị danh sách thư mục từ xa của đường dẫn hoặc của thư mục hiện tại nếu đường dẫn không được chỉ định. Nếu cờ -l được thiết lập, vsftp hiển thị thông tin quyền và quyền sở hữu. Lệnh này, nếu được sử dụng với / (tức là, ls /), liệt kê các gốc khi kết nối với một máy chủ như VShell cho phép nhiều rễ.
 • Các hoạt động cấp cứu (Recursive operations)
  • Cả hai lệnh vsftp và vcp đều có thể được cấp cứu áp dụng cho tất cả các thư mục con trong một thư mục đích.
 • Di chuyển tệp (Move files)
  • Di chuyển các tập tin được hỗ trợ trong vcp và vsftp bằng cách sử dụng --move. Trong vsftp, --move có thể được chỉ định làm đối số để nhận và đặt. Di chuyển các tệp cục bộ cũng được hỗ trợ.
 • Đối sánh ký tự đại diện (Wildcard matching)
  • Cả hai lệnh vsftp và vcp đều có thể chỉ định đường dẫn chứa ký tự đại diện * và? vsftp sẽ mở rộng các ký tự đại diện này. Nhiều ký tự đại diện được phép trong đường dẫn (ví dụ: "*. *" Hoặc "*.?"). vsftp cũng hỗ trợ tập tin "globbing". Trình tự [...] sẽ khớp với bất kỳ ký tự nào kèm theo. Trong [...], một cặp ký tự được phân cách bằng dấu ngoặc kép (") khớp với bất kỳ ký tự nào từ từ giữa hai ký tự. Dấu gạch chéo ngược có thể được sử dụng để tắt các ký tự đại diện (ví dụ: \ * hoặc \ [).
 • Chuyển tập tin ASCII / nhị phân (ASCII/Binary file transfers)
  • vsftp hỗ trợ cả truyền tệp ASCII và tệp nhị phân. Các tệp định dạng văn bản có thể được gửi dưới dạng văn bản thô thay vì ở định dạng nhị phân để truyền các tệp tương thích hơn như HTML và nhật ký máy chủ giữa các hệ điều hành khác nhau
 • Chỉ báo tiến trình (Progress indicator)
  • Cả vsftp và vcp đều minh họa trạng thái của một thao tác truyền tệp với chỉ báo tiến trình dựa trên văn bản.
 • Từ xa đến từ xa (Remote to remote)
  • Bản sao giữa hai máy chủ từ xa có thể được thực hiện bằng cách sử dụng vcp. Các nguồn và đích của tệp có thể chứa một đặc tả người dùng, máy chủ lưu trữ và cổng để cho biết rằng tệp sẽ được sao chép vào hoặc từ máy chủ lưu trữ đó.

3. Các tính năng khác
 • VRALib API để lập phiên SSH2 (chỉ dành cho Windows)
  • API VRALib cho phép viết tập lệnh kết nối SSH2 thông qua giao diện Windows COM. Các hoạt động được hỗ trợ bao gồm toàn quyền kiểm soát kết nối SSH2, gửi lệnh tới máy chủ SSH2 và nhận đầu ra được tạo ra bằng lệnh, chuyển tiếp đường hầm / cổng, truyền tệp bằng SFTP, quản lý tệp từ xa, thêm khóa máy chủ vào cơ sở dữ liệu khóa máy chủ và các khóa cho tác nhân xác thực SSH2.
 • Hỗ trợ tường lửa (Firewall)
  • Ứng dụng VanDyke ClientPack hỗ trợ cả SOCKS v4 và v5 để sử dụng với SSH1 hoặc SSH2. Khi sử dụng SOCKS v5, hỗ trợ tường lửa tùy chọn được hỗ trợ.
 • Hỗ trợ nhiều nền tảng
  • VanDyke ClientPack có sẵn cho các nền tảng Windows (32 và 64 bit), Mac và Linux (32- và 64 bit) thường được sử dụng. Để có danh sách đầy đủ các nền tảng được hỗ trợ, hãy xem trang Yêu cầu hệ thống.
 • IPv6
  • Ứng dụng VanDyke ClientPack hỗ trợ chuẩn IPv6 được triển khai trên internet. Địa chỉ IPv6 Address hạn chế với tiêu chuẩn IPv4 hiện tại, chẳng hạn như số địa chỉ IPv4 có sẵn. Nó cũng bổ sung thêm nhiều cải tiến cho IPv4 trong các lĩnh vực như định tuyến và tự động cấu hình mạng.

4. Đánh giá, Hỗ trợ và cập nhật
 • Hãy thử bản đánh giá Trial trước khi bạn mua chính thức
  • Các bản phát hành phần mềm chính thức có thể được tải xuống và đánh giá trong 30 ngày mà không bị tính phí.
 • Phát hành mở phần mềm thử nghiệm beta
  • Bản phát hành phần mềm Beta có thể được tải xuống và đánh giá trong 30 ngày mà không bị tính phí.
 • Cập nhật phần mềm một năm
  • Tất cả người dùng đã đăng ký nhận được một năm cập nhật phần mềm. Một tùy chọn với ba năm cập nhật cũng có sẵn.
 • Hỗ trợ kỹ thuật một năm
  • Tất cả người dùng đã đăng ký nhận được hỗ trợ kỹ thuật qua email từ VanDyke Support. Một lựa chọn với ba năm hỗ trợ kỹ thuật cũng có sẵn.
 • Bảo trì phần mềm có sẵn
  • Cập nhật phần mềm và hỗ trợ có sẵn sau năm đầu tiên cho giấy phép đa máy tính.
 

III. Screenshot
 • VRALib Com API
  • VRALib Com API - cho việc viết các tập lệnh kết nối SSH2 trong môi trường COM và .NET.

 
 • Chuyển tập tin vcp (vcp file transfer)
  • Tiện ích vcp sử dụng cú pháp giống như SCP để chuyển tệp an toàn từ dòng lệnh. Các tùy chọn bao gồm ghi nhật ký cũng như tham số phiên như xác thực, mật mã, tệp nhận dạng và khóa máy chủ.

 
 • vsh shell utility
  • Tiện ích vsh sử dụng một cấu trúc lệnh đơn giản, có thể đọc được với các tùy chọn như ký tự thoát, chuyển tiếp cổng và ghi nhật ký cũng như các tham số phiên như xác thực, mật mã, tệp nhận dạng và khóa máy chủ.

 
 • Chuyển tập tin tương tác vsftp (vsftp interactive file transfer)
  • Tiện ích vsftp cung cấp truyền tệp dòng lệnh với quyền truy cập vào các lệnh tương tác như cd, ls, get, put, move, mkdir và rm. Bạn cũng có thể sử dụng vsftp để thay đổi chủ sở hữu và quyền, chỉ định hành vi trên các lỗi, tạo liên kết tượng trưng và hơn thế nữa. Phiên bản mới nhất của vsftp hỗ trợ đệ quy xóa các tệp và thư mục và tự động kết nối lại các phiên bị ngắt kết nối.
 

IV. Yêu cầu hệ thống
 • VanDyke ClientPack for Windows
  • Windows® Server 2016
  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows 7 SP 1
  • Internet Explorer 5.5 or later
 • VanDyke ClientPack for UNIX
  • Ubuntu 18.04
  • Ubuntu 17.10
  • Ubuntu 16.x
  • Red Hat Enterprise Linux 7.0 x64
  • SUSE Linux Enterprise 11
  • Solaris 11
  • FreeBSD 11.0
  • macOS 10.13
  • macOS 10.12
 

V. Download

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.971 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 7.646 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 5.261 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 7.279 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 10.609 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 5.252 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 5.976 lượt xem