Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DAT-001
MySQL Standard Edition
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

MySQL Standard Edition

Hãng sản xuất Oracle Corporation Phiên bản : 8.0
Bản quyền Subcription (hàng năm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình viên
Đối tượng tác động Cơ sở dữ liệu

Mô tả

MySQL Standard Edition cho phép bạn cung cấp các ứng dụng Xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP) hiệu suất cao và có thể mở rộng dựa trên các tính năng InnoDB, ACID và MySQL Replication. Nó cung cấp sự dễ dàng sử dụng đã làm cho MySQL nổi tiếng cùng với hiệu suất công nghiệp và độ tin cậy. Khi bạn cần các khả năng bổ sung, bạn có thể dễ dàng nâng cấp lên MySQL Enterprise Edition hoặc MySQL Cluster Carrier Grade Edition.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • TCO thấp hơn - MySQL cho phép bạn giảm thiểu TCO cơ sở dữ liệu của mình.
 • Độ tin cậy, hiệu năng và dễ sử dụng - MySQL được chứng minh là cơ sở dữ liệu nguồn mở phổ biến nhất thế giới.
 • Phát triển, thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu - MySQL Workbench cung cấp một môi trường quản lý, thiết kế và phát triển tích hợp để làm cho các nhà phát triển và các DBAs hoạt động hiệu quả hơn.
II. Tính năng
 • MySQL Standard Edition có thể sử dụng vào 2 mục đích:
  • Dành cho các nhà phát triển ứng dụng và sản xuất thiết bị ISV, OEM và VAR
  • Dành cho website và người dùng cuối (End-user)
1. Tính năng của MySQL Standard Edition và các phiên bản cao hơn của nó khi sử dụng với mục đích dành cho các nhà phát triển ứng dụng và sản xuất thiết bị ISV, OEM và VAR

  MySQL Classic Edition MySQL Standard Edition MySQL Enterprise Edition MySQL Cluster Carrier Grade Edition
Commercial License2,3,4,5 Contact the MySQL Embedded Sales Team7
MySQL Features
MySQL Database Server
MySQL Document Store    
MySQL Connectors
MySQL Replication
MySQL Router    
MySQL Partitioning    
MySQL Workbench1  
Storage Engine: MyISAM
Storage Engine: InnoDB  
Storage Engine: NDB      
Oracle Enterprise Manager1    
MySQL Enterprise Monitor1    
MySQL Enterprise Dashboard1    
MySQL Enterprise Advisors1    
MySQL Query Analyzer1    
MySQL Replication Monitor1    
MySQL Enterprise Backup1    
Hot backup for InnoDB1    
Full, Incremental, Partial, Optimistic Backups1    
Full, Partial, Selective, Hot Selective restore1    
Encryption and Compression1    
Point-In-Time-Recovery1    
MySQL Enterprise Security1    
MySQL Enterprise Authentication1    
MySQL Enterprise TDE1    
MySQL Enterprise Encryption1    
MySQL Enterprise Firewall1    
MySQL Enterprise Audit1    
MySQL Enterprise Scalability1    
Thread Pool1    
MySQL Enterprise High-Availability1    
MySQL Group Replication    
MySQL InnoDB Cluster    
MySQL Cluster Manager1      
Configuration & Provisioning1      
Automatic Scaling1      
Management & Monitoring1      
MySQL Cluster Geo-Replication      
Oracle Product Certifications6
Certified with Oracle Linux6
Certified with Oracle VM6
Certified with Oracle Solaris6
Certified with Oracle Clusterware6    
Certified with Oracle Solaris Cluster6    
Certified with Oracle Enterprise Manager6    
Certified with Oracle GoldenGate6    
Certified with Oracle Data Integrator6    
Certified with Oracle Fusion Middleware6    
Certified with Oracle Secure Backup6    
Certified with Oracle Audit Vault and Database Firewall6    
Certified with Oracle OpenStack for Oracle Linux6    
Certified with Oracle OpenStack for Oracle Solaris6    
Complete List of Supported Platforms »
Oracle Premier Support3 (available separately) Contact the MySQL Embedded Sales Team7
24x7 Support
Unlimited Support Incidents
Knowledge Base
Maintenance Releases
MySQL Consultative Support

1 Features only available in Commercial Editions
(Các tính năng chỉ có sẵn ở các phiên bản thương mại).
2 Commercial License for perpetual use
(Commercial License có giá trị vĩnh viễn)
3 Oracle Premier Support for MySQL is available separately (extra cost)
(Oracle Premier Support for MySQL là một tùy chọn có sẵn một cách riêng biệt (có tính thêm chi phí bổ sung))
4 Server: is defined as the computer on which the programs are installed. A Server license allows you to use the licensed program on a single specified computer.
(Server: được định nghĩa là máy tính mà trên đó các chương trình được cài đặt. Giấy phép máy chủ - Server license - cho phép bạn sử dụng chương trình được cấp phép trên một máy tính được chỉ định.)
5 Socket: is defined as a slot that houses a chip (or a multi-chip module), which contains a collection of one or more cores. Regardless of the number of cores, each chip (or multi-chip module) counts as a single socket. All occupied sockets on which the Oracle programs is installed and/or running must be licensed.
(Socket: được định nghĩa là một khe chứa một chip (hoặc một mô-đun đa chip), chứa một bộ sưu tập gồm một hoặc nhiều lõi. Bất kể số lõi, mỗi chip (hoặc mô-đun đa chip) được tính là một ổ cắm đơn. Tất cả các ổ cắm bị chiếm đóng mà các chương trình Oracle được cài đặt và / hoặc chạy phải được cấp phép.)
6 Non-MySQL products not included (can be purchased separately)
(Không bao gồm các sản phẩm Non-MySQL (Có thể mua độc lập))
7 For pricing (all 4 MySQL Editions), ISVs, OEMs and VARs should contact the MySQL Embedded Sales Team
(Đề biết giá bán (cả 4 phiên bản MySQL Edition), ISVs, OEMs and VARs hãy liên hệ với nhóm bán hàng của Oracle MySQL Embedded Sales Team)
For educational purposes only. Subject to change without notice.
(Đối với việc sử dụng phần mềm mục đích đào tạo. Có thể thay đổi mà không cần thông báo)
 
2. Tính năng của MySQL Standard Edition và các phiên bản cao hơn của nó khi sử dụng với mục đích dành cho phát triển website và người dùng cuối (End-user)

 •  
MySQL Standard Edition MySQL Enterprise Edition MySQL Cluster CGE
Annual Subscription2,3,4,5
product-metric
     
Oracle Premier Support3
24x7 Support
Unlimited Support Incidents
Knowledge Base
Maintenance Releases
MySQL Consultative Support
MySQL Features
MySQL Database Server
MySQL Document Store  
MySQL Connectors
MySQL Replication
MySQL Router  
MySQL Partitioning  
MySQL Workbench1
Storage Engine: MyISAM
Storage Engine: InnoDB
Storage Engine: NDB    
Oracle Enterprise Manager for MySQL1  
MySQL Enterprise Monitor1  
MySQL Enterprise Dashboard1  
MySQL Enterprise Advisors1  
MySQL Query Analyzer1  
MySQL Replication Monitor1  
MySQL Enterprise Backup1  
Hot backup for InnoDB1  
Full, Incremental, Partial, Optimistic Backups1  
Full, Partial, Selective, Hot Selective restore1  
Encryption and Compression1  
Point-In-Time-Recovery1  
MySQL Enterprise Security1  
MySQL Enterprise Authentication1  
MySQL Enterprise TDE1  
MySQL Enterprise Encryption1  
MySQL Enterprise Firewall1  
MySQL Enterprise Audit1  
MySQL Enterprise Scalability1  
Thread Pool1  
MySQL Enterprise High-Availability1  
MySQL Group Replication  
MySQL InnoDB Cluster  
MySQL Cluster Manager1    
Configuration & Provisioning1    
Automatic Scaling1    
Management & Monitoring1    
MySQL Cluster Geo-Replication    
Oracle Product Certifications6
Certified with Oracle Linux6
Certified with Oracle VM6
Certified with Oracle Solaris6
Certified with Oracle Clusterware6  
Certified with Oracle Solaris Cluster6  
Certified with Oracle Enterprise Manager6  
Certified with Oracle GoldenGate6  
Certified with Oracle Data Integrator6  
Certified with Oracle Fusion Middleware6  
Certified with Oracle Secure Backup6  
Certified with Oracle Audit Vault and Database Firewall6  
Certified with Oracle OpenStack for Oracle Linux6  
Certified with Oracle OpenStack for Oracle Solaris6  
Complete List of Supported Platforms »

1 Features only available in Commercial Editions.
(Các tính năng chỉ có sẵn ở các phiên bản thương mại).
2 Annual Subscription: is defined as the right to use the specified program(s) in accordance with the applicable license metric and to receive Oracle Software Update License & Support for the specified program(s) for the term specified on the order.
(Annual Subscription: được định nghĩa là quyền sử dụng (các) chương trình được chỉ định trên giấy phép và nhận Oracle Software Update License & Support cho (các) chương trình được chỉ định cho các điều khoản được nêu trong đơn đặt hàng.)
3 Oracle Premier Support for MySQL is included in Annual Subscriptions (no extra cost)
(Oracle Premier Support for MySQL được bao gồm trong gói cấp phép Annual Subscriptions (không tính phí))
4 Server: is defined as the computer on which the programs are installed. A Server license allows you to use the licensed program on a single specified computer.
(Server: được định nghĩa là máy tính mà trên đó các chương trình được cài đặt. Giấy phép máy chủ - Server license - cho phép bạn sử dụng chương trình được cấp phép trên một máy tính được chỉ định.)
5 Socket: is defined as a slot that houses a chip (or a multi-chip module), which contains a collection of one or more cores. Regardless of the number of cores, each chip (or multi-chip module) counts as a single socket. All occupied sockets on which the Oracle programs is installed and/or running must be licensed.
(Socket: được định nghĩa là một khe chứa một chip (hoặc một mô-đun đa chip), chứa một bộ sưu tập gồm một hoặc nhiều lõi. Bất kể số lõi, mỗi chip (hoặc mô-đun đa chip) được tính là một ổ cắm đơn. Tất cả các ổ cắm bị chiếm đóng mà các chương trình Oracle được cài đặt và / hoặc chạy phải được cấp phép.)
6 Non-MySQL products not included (can be purchased separately)
(Không bao gồm các sản phẩm Non-MySQL (Có thể mua độc lập))
Pricing is "per Server", for 2 classes: Servers with 1-4 Sockets, and Servers with 5+ Sockets
(Giá bán được tính trên Server, chia là 2 gói: Servers có 1-4 Sockets, và Servers có ≥ 5 Sockets)
For pricing for 5+ Socket Servers, contact the MySQL Sales Team
(Để biết giá bán cho gói bản quyền Servers có ≥ 5 Sockets, hãy liên hệ với nhóm bán hàng của Oracle contact the MySQL Sales Team )
For educational purposes only. Subject to change without notice.
(Đối với việc sử dụng phần mềm mục đích đào tạo. Có thể thay đổi mà không cần thông báo)


III. Các nền tảng được hỗ trợ
    8.0 5.7 5.6 5.5
Operating System Architecture        
Oracle Linux / Red Hat / CentOS
Oracle Linux 7 / Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 7 x86_64
Oracle Linux 6 / Red Hat Enterprise Linux 6 / CentOS 6 x86_32, x86_64
Oracle Solaris
Solaris 11 (Update 3+) SPARC_64, x86_64  
Solaris 10 (Update 11+) SPARC_64, x86_32, x86_64    
Canonical
Ubuntu 18.04 LTS x86_32, x86_64    
Ubuntu 16.04 LTS x86_32, x86_64    
Ubuntu 14.04 LTS x86_32, x86_64  
SUSE
SUSE Enterprise Linux 12 (12.3+) x86_64  
SUSE Enterprise Linux 11 (11.4+) x86_32, x86_64  
Debian
Debian GNU/Linux 9 x86_32, x86_64  
Debian GNU/Linux 8 x86_32, x86_64    
Microsoft Windows Server
Microsoft Windows 2016 Server x86_64  
Microsoft Windows 2012 Server R2 x86_64
Microsoft Windows
Microsoft Windows 10 x86_64    
Microsoft Windows 8 x86_32, x86_64  
Apple
Apple macOS 10.13 x86_64  
Apple macOS 10.12 x86_64  
FreeBSD
FreeBSD 11 (11.1+) x86_64  
Various Linux
Generic Linux (tar format) x86_32, x86_64, glibc 2.12, libstdc++ 4.4
Fedora Yum Repo
Debian/Ubuntu APT Repo  
SUSE Repo


IV. Download
 
V. Giá bán, các phiên bản hiện có
- MySQL được chia theo 2 mục đích sử dụng:
 • Sử dụng như cơ sở dữ liệu nhúng (Embedded Database) của sản phẩm để làm cho các ứng dụng, phần cứng và thiết bị có 4 phiên bản:
  • MySQL Classic Edition
  • MySQL Standard Edition
  • MySQL Enterprise Edition
  • MySQL Cluster Carrier Grade Edition
 
 • Sử dụng như cơ sở dữ liệu của Website hoặc người dùng cuối (End-User) có 3 phiên bản:
  • MySQL Standard Edition
  • MySQL Enterprise Edition
  • MySQL Cluster Carrier Grade Edition

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 2.601 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.200 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.798 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.913 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.830 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.754 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.310 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 2.005 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.887 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.944 lượt xem