Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DAT-004
MySQL Enterprise Edition
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

MySQL Enterprise Edition

Hãng sản xuất Oracle Corporation Phiên bản : 8.0
Bản quyền Subcription (hàng năm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Cơ sở dữ liệu

Mô tả

MySQL Enterprise Edition bao gồm bộ tính năng nâng cao toàn diện nhất, các công cụ quản lý và hỗ trợ kỹ thuật để đạt được mức độ cao nhất về khả năng mở rộng, bảo mật, độ tin cậy và thời gian hoạt động của MySQL. Nó làm giảm nguy cơ, chi phí và sự phức tạp trong việc phát triển, triển khai và quản lý các ứng dụng MySQL quan trọng trong kinh doanh.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • MySQL Enterprise Edition giảm rủi ro, chi phí và sự phức tạp trong việc phát triển, triển khai và quản lý các ứng dụng MySQL quan trọng trong kinh doanh. Chỉ MySQL Enterprise Edition mới cho phép bạn:
  • Dễ dàng thiết lập, chạy và quản lý MySQL trong đám mây bằng cách sử dụng Oracle MySQL Service Cloud
  • Sử dụng các bảng quan hệ (Relational Table) và các tài liệu JSON không có lược đồ (Schema-less JSON Document) với MySQL Document Store
  • Đạt được tính sẵn sàng cao của cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng MySQL InnoDB Cluster
  • Đáp ứng sự tăng trưởng theo hàm mũ trong người dùng và dữ liệu với khả năng mở rộng của MySQL Enterprise
  • Giảm nguy cơ mất dữ liệu với MySQL Enterprise Backup để sao lưu và phục hồi nóng
  • Tận dụng cơ sở hạ tầng bảo mật hiện có với MySQL Enterprise Authentication
  • Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm bằng cách sử dụng mã hóa (encryption), tạo khóa (key generation) và chữ ký số (digital signatures).
  • Chặn các cuộc tấn công cơ sở dữ liệu như SQL Injection với MySQL Enterprise Firewall
  • Thực hiện việc kiểm tra tuân thủ dựa trên chính sách đối với các ứng dụng MySQL hiện có
  • Cải thiện hiệu suất cơ sở dữ liệu và tính khả dụng với MySQL Enterprise Monitor
  • Mã xác định SQL - Pinpoint SQL code - đang tác động đến hiệu suất cơ sở dữ liệu với MySQL Query Analyzer
  • Thực hiện các thực hành tốt nhất của MySQL bằng cách sử dụng hơn 225 MySQL Advisors
  • Thiết kế trực quan, phát triển, quản trị và di chuyển cơ sở dữ liệu, với MySQL Workbench
  • Di chuyển cơ sở dữ liệu sang MySQL bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn di chuyển MySQL Workbench Migration Wizard.
 
II. Tính năng
 • MySQL Enterprise Edition có thể sử dụng vào 2 mục đích:
  • Dành cho các nhà phát triển ứng dụng và sản xuất thiết bị ISV, OEM và VAR
  • Dành cho website và người dùng cuối (End-user)
1. Tính năng của MySQL Enterprise Edition và các phiên bản cao hơn của nó khi sử dụng với mục đích dành cho các nhà phát triển ứng dụng và sản xuất thiết bị ISV, OEM và VAR:

  MySQL Classic Edition MySQL Standard Edition MySQL Enterprise Edition MySQL Cluster Carrier Grade Edition
Commercial License2,3,4,5 Contact the MySQL Embedded Sales Team7
MySQL Features
MySQL Database Server
MySQL Document Store    
MySQL Connectors
MySQL Replication
MySQL Router    
MySQL Partitioning    
MySQL Workbench1  
Storage Engine: MyISAM
Storage Engine: InnoDB  
Storage Engine: NDB      
Oracle Enterprise Manager1    
MySQL Enterprise Monitor1    
MySQL Enterprise Dashboard1    
MySQL Enterprise Advisors1    
MySQL Query Analyzer1    
MySQL Replication Monitor1    
MySQL Enterprise Backup1    
Hot backup for InnoDB1    
Full, Incremental, Partial, Optimistic Backups1    
Full, Partial, Selective, Hot Selective restore1    
Encryption and Compression1    
Point-In-Time-Recovery1    
MySQL Enterprise Security1    
MySQL Enterprise Authentication1    
MySQL Enterprise TDE1    
MySQL Enterprise Encryption1    
MySQL Enterprise Firewall1    
MySQL Enterprise Audit1    
MySQL Enterprise Scalability1    
Thread Pool1    
MySQL Enterprise High-Availability1    
MySQL Group Replication    
MySQL InnoDB Cluster    
MySQL Cluster Manager1      
Configuration & Provisioning1      
Automatic Scaling1      
Management & Monitoring1      
MySQL Cluster Geo-Replication      
Oracle Product Certifications6
Certified with Oracle Linux6
Certified with Oracle VM6
Certified with Oracle Solaris6
Certified with Oracle Clusterware6    
Certified with Oracle Solaris Cluster6    
Certified with Oracle Enterprise Manager6    
Certified with Oracle GoldenGate6    
Certified with Oracle Data Integrator6    
Certified with Oracle Fusion Middleware6    
Certified with Oracle Secure Backup6    
Certified with Oracle Audit Vault and Database Firewall6    
Certified with Oracle OpenStack for Oracle Linux6    
Certified with Oracle OpenStack for Oracle Solaris6    
Complete List of Supported Platforms »
Oracle Premier Support3 (available separately) Contact the MySQL Embedded Sales Team7
24x7 Support
Unlimited Support Incidents
Knowledge Base
Maintenance Releases
MySQL Consultative Support
 
 
1 Features only available in Commercial Editions
(Các tính năng chỉ có sẵn ở các phiên bản thương mại).
2 Commercial License for perpetual use
(Commercial License có giá trị vĩnh viễn)
3 Oracle Premier Support for MySQL is available separately (extra cost)
(Oracle Premier Support for MySQL là một tùy chọn có sẵn một cách riêng biệt (có tính thêm chi phí bổ sung))
4 Server: is defined as the computer on which the programs are installed. A Server license allows you to use the licensed program on a single specified computer.
(Server: được định nghĩa là máy tính mà trên đó các chương trình được cài đặt. Giấy phép máy chủ - Server license - cho phép bạn sử dụng chương trình được cấp phép trên một máy tính được chỉ định.)
5 Socket: is defined as a slot that houses a chip (or a multi-chip module), which contains a collection of one or more cores. Regardless of the number of cores, each chip (or multi-chip module) counts as a single socket. All occupied sockets on which the Oracle programs is installed and/or running must be licensed.
(Socket: được định nghĩa là một khe chứa một chip (hoặc một mô-đun đa chip), chứa một bộ sưu tập gồm một hoặc nhiều lõi. Bất kể số lõi, mỗi chip (hoặc mô-đun đa chip) được tính là một ổ cắm đơn. Tất cả các ổ cắm bị chiếm đóng mà các chương trình Oracle được cài đặt và / hoặc chạy phải được cấp phép.)
6 Non-MySQL products not included (can be purchased separately)
(Không bao gồm các sản phẩm Non-MySQL (Có thể mua độc lập))
7 For pricing (all 4 MySQL Editions), ISVs, OEMs and VARs should contact the MySQL Embedded Sales Team
(Đề biết giá bán (cả 4 phiên bản MySQL Edition), ISVs, OEMs and VARs hãy liên hệ với nhóm bán hàng của Oracle MySQL Embedded Sales Team)
For educational purposes only. Subject to change without notice.
(Đối với việc sử dụng phần mềm mục đích đào tạo. Có thể thay đổi mà không cần thông báo)

2. Tính năng của MySQL Enterprise Edition và các phiên bản cao hơn của nó khi sử dụng với mục đích dành cho phát triển website và người dùng cuối (End-user)

 •  
MySQL Standard Edition MySQL Enterprise Edition MySQL Cluster CGE
Annual Subscription2,3,4,5
product-metric
     
Oracle Premier Support3
24x7 Support
Unlimited Support Incidents
Knowledge Base
Maintenance Releases
MySQL Consultative Support
MySQL Features
MySQL Database Server
MySQL Document Store  
MySQL Connectors
MySQL Replication
MySQL Router  
MySQL Partitioning  
MySQL Workbench1
Storage Engine: MyISAM
Storage Engine: InnoDB
Storage Engine: NDB    
Oracle Enterprise Manager for MySQL1  
MySQL Enterprise Monitor1  
MySQL Enterprise Dashboard1  
MySQL Enterprise Advisors1  
MySQL Query Analyzer1  
MySQL Replication Monitor1  
MySQL Enterprise Backup1  
Hot backup for InnoDB1  
Full, Incremental, Partial, Optimistic Backups1  
Full, Partial, Selective, Hot Selective restore1  
Encryption and Compression1  
Point-In-Time-Recovery1  
MySQL Enterprise Security1  
MySQL Enterprise Authentication1  
MySQL Enterprise TDE1  
MySQL Enterprise Encryption1  
MySQL Enterprise Firewall1  
MySQL Enterprise Audit1  
MySQL Enterprise Scalability1  
Thread Pool1  
MySQL Enterprise High-Availability1  
MySQL Group Replication  
MySQL InnoDB Cluster  
MySQL Cluster Manager1    
Configuration & Provisioning1    
Automatic Scaling1    
Management & Monitoring1    
MySQL Cluster Geo-Replication    
Oracle Product Certifications6
Certified with Oracle Linux6
Certified with Oracle VM6
Certified with Oracle Solaris6
Certified with Oracle Clusterware6  
Certified with Oracle Solaris Cluster6  
Certified with Oracle Enterprise Manager6  
Certified with Oracle GoldenGate6  
Certified with Oracle Data Integrator6  
Certified with Oracle Fusion Middleware6  
Certified with Oracle Secure Backup6  
Certified with Oracle Audit Vault and Database Firewall6  
Certified with Oracle OpenStack for Oracle Linux6  
Certified with Oracle OpenStack for Oracle Solaris6  
Complete List of Supported Platforms »
1 Features only available in Commercial Editions.
(Các tính năng chỉ có sẵn ở các phiên bản thương mại).
2 Annual Subscription: is defined as the right to use the specified program(s) in accordance with the applicable license metric and to receive Oracle Software Update License & Support for the specified program(s) for the term specified on the order.
(Annual Subscription: được định nghĩa là quyền sử dụng (các) chương trình được chỉ định trên giấy phép và nhận Oracle Software Update License & Support cho (các) chương trình được chỉ định cho các điều khoản được nêu trong đơn đặt hàng.)
3 Oracle Premier Support for MySQL is included in Annual Subscriptions (no extra cost)
(Oracle Premier Support for MySQL được bao gồm trong gói cấp phép Annual Subscriptions (không tính phí))
4 Server: is defined as the computer on which the programs are installed. A Server license allows you to use the licensed program on a single specified computer.
(Server: được định nghĩa là máy tính mà trên đó các chương trình được cài đặt. Giấy phép máy chủ - Server license - cho phép bạn sử dụng chương trình được cấp phép trên một máy tính được chỉ định.)
5 Socket: is defined as a slot that houses a chip (or a multi-chip module), which contains a collection of one or more cores. Regardless of the number of cores, each chip (or multi-chip module) counts as a single socket. All occupied sockets on which the Oracle programs is installed and/or running must be licensed.
(Socket: được định nghĩa là một khe chứa một chip (hoặc một mô-đun đa chip), chứa một bộ sưu tập gồm một hoặc nhiều lõi. Bất kể số lõi, mỗi chip (hoặc mô-đun đa chip) được tính là một ổ cắm đơn. Tất cả các ổ cắm bị chiếm đóng mà các chương trình Oracle được cài đặt và / hoặc chạy phải được cấp phép.)
6 Non-MySQL products not included (can be purchased separately)
(Không bao gồm các sản phẩm Non-MySQL (Có thể mua độc lập))
Pricing is "per Server", for 2 classes: Servers with 1-4 Sockets, and Servers with 5+ Sockets
(Giá bán được tính trên Server, chia là 2 gói: Servers có 1-4 Sockets, và Servers có ≥ 5 Sockets)
For pricing for 5+ Socket Servers, contact the MySQL Sales Team
(Để biết giá bán cho gói bản quyền Servers có ≥ 5 Sockets, hãy liên hệ với nhóm bán hàng của Oracle contact the MySQL Sales Team )
For educational purposes only. Subject to change without notice.
(Đối với việc sử dụng phần mềm mục đích đào tạo. Có thể thay đổi mà không cần thông báo)


- Dưới đây là diễn giải chi tiết về các tính năng của MySQL Enterprise Edition:
 • Oracle MySQL Cloud Service
  • Oracle MySQL Cloud Service được xây dựng trên MySQL Enterprise Edition và được cung cấp bởi Oracle Cloud, cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu MySQL cấp doanh nghiệp. Nó cung cấp tốt nhất trong các công cụ quản lý lớp học, các ngành dịch vụ tự cung cấp, khả năng mở rộng và bảo mật nhiều lớp.
 • MySQL Document Store
  • MySQL Document Store cung cấp cho người dùng sự linh hoạt tối đa khi phát triển các ứng dụng SQL và NoSQL, schema-free database. Điều này giúp loại bỏ sự cần thiết cho một cơ sở dữ liệu riêng biệt cho dữ liệu NoSQL.
 • MySQL Enterprise Transparent Data Encryption (TDE)
  • MySQL Enterprise Transparent Data Encryption (TDE) cho phép mã hóa dữ liệu ở chế độ nghỉ (Data-at-rest encryption) bằng cách mã hóa các tệp vật lý của cơ sở dữ liệu. Dữ liệu được mã hóa tự động, trong thời gian thực, trước khi ghi vào lưu trữ và giải mã khi đọc từ bộ nhớ.
 • MySQL Enterprise Backup
  • MySQL Enterprise Backup giảm nguy cơ mất dữ liệu bằng cách cung cấp các bản sao lưu "Hot" trực tuyến của cơ sở dữ liệu của bạn. Nó hỗ trợ quá trình sao lưu đầy đủ, gia tăng và ưu tiên các tập tin, Phục hồi theo thời điểm (Point-in-Time Recovery) và nén tệp sao lưu.
 • MySQL Enterprise High Availability
  • MySQL InnoDB Cluster cung cấp giải pháp HA gốc, tích hợp cho cơ sở dữ liệu của bạn. Nó tích hợp chặt chẽ MySQL Server với Group Replication, MySQL Router và MySQL Shell, vì vậy bạn không phải dựa vào các công cụ bên ngoài (Tool), các tập lệnh (script) hoặc các thành phần khác.
 • MySQL Enterprise Scalability
  • MySQL Enterprise Scalability cho phép bạn đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất và khả năng mở rộng bền vững của việc tăng lượng người dùng, truy vấn và tải dữ liệu ngày càng tăng. MySQL Thread Pool cung cấp một mô hình xử lý luồng (thread-handling model), hiệu quả được thiết kế để giảm chi phí trong việc quản lý các kết nối máy khách (client connection) và các luồng thực thi câu lệnh (statement execution thread).
 • MySQL Enterprise Authentication
  • MySQL Enterprise Authentication cung cấp sẵn sàng để sử dụng các mô-đun xác thực bên ngoài để dễ dàng tích hợp MySQL với các cơ sở hạ tầng bảo mật hiện có bao gồm PAM và Windows Active Directory. Người dùng MySQL có thể được xác thực bằng cách sử dụng Pluggable Authentication Modules ("PAM") hoặc các dịch vụ Windows OS gốc.
Figure 1. MySQL External Authentication for PAM enables you to configure MySQL to use PAM
 
 
Figure 2. MySQL External Authentication for Windows enables you to configure MySQL to use native Windows services
 
 • MySQL Enterprise Encryption
  • MySQL Enterprise Encryption cung cấp công cụ mã hóa, tạo khóa, chữ ký số và các tính năng mã hóa khác để giúp các tổ chức bảo vệ dữ liệu bí mật và tuân thủ các yêu cầu quy định.
 
 • MySQL Enterprise Firewall
  • MySQL Enterprise Firewall bảo vệ chống lại các mối đe dọa an ninh mạng bằng cách cung cấp bảo vệ thời gian thực chống lại các cuộc tấn công cơ sở dữ liệu cụ thể, chẳng hạn như một SQL Injection. MySQL Enterprise Firewall giám sát các mối đe dọa cơ sở dữ liệu, tự động tạo danh sách trắng các câu lệnh SQL đã được phê duyệt và chặn hoạt động cơ sở dữ liệu trái phép.
 • MySQL Enterprise Audit
  • MySQL Enterprise Audit cho phép bạn nhanh chóng và liên tục bổ sung tính tuân thủ kiểm toán dựa trên chính sách cho các ứng dụng mới và hiện có. Bạn có thể tự động bật ghi nhật ký hoạt động ở mức người dùng, triển khai các chính sách dựa trên hoạt động, quản lý tệp nhật ký kiểm tra và tích hợp kiểm tra MySQL với Oracle và các giải pháp của bên thứ ba.
 
 • MySQL Enterprise Monitor
  • MySQL Enterprise Monitor và MySQL Query Analyzer liên tục theo dõi các cơ sở dữ liệu của bạn và cảnh báo bạn về các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng tác động đến hệ thống của bạn. Nó giống như có một "Virtual DBA Assistant" ở bên cạnh bạn để đề xuất các phương pháp hay nhất để loại bỏ lỗ hổng bảo mật, cải thiện sao chép, tối ưu hóa hiệu suất và hơn thế nữa. Kết quả là, năng suất của các nhà phát triển, DBA và Quản trị viên hệ thống của bạn được cải thiện đáng kể.
 • Oracle Enterprise Manager for MySQL
  • Oracle Enterprise Manager for MySQL cung cấp giám sát thời gian thực và cung cấp hiệu năng toàn diện, tính sẵn có và thông tin cấu hình cho các cơ sở dữ liệu MySQL của bạn.
 
 • MySQL Router
  • MySQL Router là phần mềm trung gian nhẹ cung cấp định tuyến trong suốt giữa ứng dụng của bạn và bất kỳ máy chủ MySQL server phụ trợ nào. Nó có thể được sử dụng cho nhiều trường hợp sử dụng, chẳng hạn như cung cấp tính sẵn sàng cao (high availability) và khả năng mở rộng bằng cách định tuyến lưu lượng truy cập cơ sở dữ liệu hiệu quả đến các máy chủ MySQL server thích hợp.
 • MySQL Workbench
  • MySQL Workbench là một công cụ trực quan thống nhất cho các kiến trúc sư, nhà phát triển và các nhà quản trị cơ sở dữ liệu. Nó cung cấp mô hình dữ liệu, phát triển SQL, di chuyển cơ sở dữ liệu và các công cụ quản trị toàn diện cho cấu hình máy chủ, quản trị người dùng và nhiều hơn nữa.
 
 • MySQL Technical Support
  • MySQL Technical Support cung cấp truy cập trực tiếp 24x7 cho các kỹ sư hỗ trợ MySQL chuyên gia của chúng tôi, những người sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc phát triển, triển khai và quản lý các ứng dụng MySQL.

III. Các nền tảng hỗ trợ

    8.0 5.7 5.6 5.5
Operating System Architecture        
Oracle Linux / Red Hat / CentOS
Oracle Linux 7 / Red Hat Enterprise Linux 7 / CentOS 7 x86_64
Oracle Linux 6 / Red Hat Enterprise Linux 6 / CentOS 6 x86_32, x86_64
Oracle Solaris
Solaris 11 (Update 3+) SPARC_64, x86_64  
Solaris 10 (Update 11+) SPARC_64, x86_32, x86_64    
Canonical
Ubuntu 18.04 LTS x86_32, x86_64    
Ubuntu 16.04 LTS x86_32, x86_64    
Ubuntu 14.04 LTS x86_32, x86_64  
SUSE
SUSE Enterprise Linux 12 (12.3+) x86_64  
SUSE Enterprise Linux 11 (11.4+) x86_32, x86_64  
Debian
Debian GNU/Linux 9 x86_32, x86_64  
Debian GNU/Linux 8 x86_32, x86_64    
Microsoft Windows Server
Microsoft Windows 2016 Server x86_64  
Microsoft Windows 2012 Server R2 x86_64
Microsoft Windows
Microsoft Windows 10 x86_64    
Microsoft Windows 8 x86_32, x86_64  
Apple
Apple macOS 10.13 x86_64  
Apple macOS 10.12 x86_64  
FreeBSD
FreeBSD 11 (11.1+) x86_64  
Various Linux
Generic Linux (tar format) x86_32, x86_64, glibc 2.12, libstdc++ 4.4
Fedora Yum Repo
Debian/Ubuntu APT Repo  
SUSE Repo


IV. Download
 
V. Giá bán & các phiên bản hiện có
- MySQL được chia theo 2 mục đích sử dụng:
 • Sử dụng như cơ sở dữ liệu nhúng (Embedded Database) của sản phẩm để làm cho các ứng dụng, phần cứng và thiết bị có 4 phiên bản:
  • MySQL Classic Edition
  • MySQL Standard Edition
  • MySQL Enterprise Edition
  • MySQL Cluster Carrier Grade Edition
 
 • Sử dụng như cơ sở dữ liệu của Website hoặc người dùng cuối (End-User) có 3 phiên bản:
  • MySQL Standard Edition
  • MySQL Enterprise Edition
  • MySQL Cluster Carrier Grade Edition

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 2.601 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.204 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.798 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.914 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.830 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.754 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.310 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 2.005 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.887 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.944 lượt xem