Hotline: 098 821 7749 info@acinternational.com.vn
Mã SP: DAT-003
MySQL Cluster CGE
Giá:liên hệ Còn hàng
Số lượng:

MySQL Cluster CGE

Hãng sản xuất Oracle Corporation Phiên bản : 7.6
Bản quyền Subcription (hàng năm)
Thời hạn bản quyền Không giới hạn
Ngành nghề Lập trình
Đối tượng tác động Cơ sở dữ liệu

Mô tả

MySQL Cluster là cơ sở dữ liệu phân tán kết hợp khả năng mở rộng liên tục và tính sẵn sàng cao. Nó cung cấp truy cập thời gian thực trong bộ nhớ với sự nhất quán về tiến trình xử lý trên các bộ dữ liệu phân tán và phân vùng. Nó được thiết kế cho các ứng dụng quan trọng. MySQL Cluster có bản sao giữa các cụm (Cluster) trên nhiều trang web địa lý được tích hợp sẵn. MySQL Cluster được chứng minh hàng ngày trong các hệ thống phục vụ hàng tỷ người dùng. Nó được sử dụng trong nhiệm vụ quan trọng ứng dụng cốt lõi của mạng điện thoại di động, hệ thống xác thực và trò chơi nền tảng với khối lượng dữ liệu bùng nổ và lượng người dùng tải.
Thông tin liên hệ:

Liên hệ với tôi qua:

Thông tin chi tiết sản phẩm

I. Lợi ích, công dụng
 • MySQL Cluster 7.6 là cơ sở dữ liệu cần thiết để hỗ trợ sự tăng trưởng và đáp ứng những thách thức mới, bao gồm:
  • Hoạt động đọc, ghi mở rộng.
  • Các bộ dữ liệu lớn được phân phối trên cơ sở hạ tầng phần cứng hoặc đám mây hàng hóa
  • Độ trễ thấp cho trải nghiệm người dùng trong thời gian thực.
  • Tính khả dụng 24 x 7 cho thời gian hoạt động liên tục của dịch vụ.
  • Tính linh hoạt và dễ sử dụng, cho phép các nhà phát triển nhanh chóng khởi động các dịch vụ mới, sáng tạo.
 
II. Tính năng
 • MySQL Cluster CGE có thể sử dụng vào 2 mục đích:
  • Dành cho các nhà phát triển ứng dụng và sản xuất thiết bị ISV, OEM và VAR
  • Dành cho website và người dùng cuối (End-user)
1. Tính năng của MySQL Cluster CGE và các phiên bản thấp hơn của nó khi sử dụng với mục đích dành cho các nhà phát triển ứng dụng và sản xuất thiết bị ISV, OEM và VAR
 
  MySQL Classic Edition MySQL Standard Edition MySQL Enterprise Edition MySQL Cluster Carrier Grade Edition
Commercial License2,3,4,5 Contact the MySQL Embedded Sales Team7
MySQL Features
MySQL Database Server
MySQL Document Store    
MySQL Connectors
MySQL Replication
MySQL Router    
MySQL Partitioning    
MySQL Workbench1  
Storage Engine: MyISAM
Storage Engine: InnoDB  
Storage Engine: NDB      
Oracle Enterprise Manager1    
MySQL Enterprise Monitor1    
MySQL Enterprise Dashboard1    
MySQL Enterprise Advisors1    
MySQL Query Analyzer1    
MySQL Replication Monitor1    
MySQL Enterprise Backup1    
Hot backup for InnoDB1    
Full, Incremental, Partial, Optimistic Backups1    
Full, Partial, Selective, Hot Selective restore1    
Encryption and Compression1    
Point-In-Time-Recovery1    
MySQL Enterprise Security1    
MySQL Enterprise Authentication1    
MySQL Enterprise TDE1    
MySQL Enterprise Encryption1    
MySQL Enterprise Firewall1    
MySQL Enterprise Audit1    
MySQL Enterprise Scalability1    
Thread Pool1    
MySQL Enterprise High-Availability1    
MySQL Group Replication    
MySQL InnoDB Cluster    
MySQL Cluster Manager1      
Configuration & Provisioning1      
Automatic Scaling1      
Management & Monitoring1      
MySQL Cluster Geo-Replication      
Oracle Product Certifications6
Certified with Oracle Linux6
Certified with Oracle VM6
Certified with Oracle Solaris6
Certified with Oracle Clusterware6    
Certified with Oracle Solaris Cluster6    
Certified with Oracle Enterprise Manager6    
Certified with Oracle GoldenGate6    
Certified with Oracle Data Integrator6    
Certified with Oracle Fusion Middleware6    
Certified with Oracle Secure Backup6    
Certified with Oracle Audit Vault and Database Firewall6    
Certified with Oracle OpenStack for Oracle Linux6    
Certified with Oracle OpenStack for Oracle Solaris6    
Complete List of Supported Platforms »
Oracle Premier Support3 (available separately) Contact the MySQL Embedded Sales Team7
24x7 Support
Unlimited Support Incidents
Knowledge Base
Maintenance Releases
MySQL Consultative Support

1 Features only available in Commercial Editions
(Các tính năng chỉ có sẵn ở các phiên bản thương mại).
2 Commercial License for perpetual use
(Commercial License có giá trị vĩnh viễn)
3 Oracle Premier Support for MySQL is available separately (extra cost)
(Oracle Premier Support for MySQL là một tùy chọn có sẵn một cách riêng biệt (có tính thêm chi phí bổ sung))
4 Server: is defined as the computer on which the programs are installed. A Server license allows you to use the licensed program on a single specified computer.
(Server: được định nghĩa là máy tính mà trên đó các chương trình được cài đặt. Giấy phép máy chủ - Server license - cho phép bạn sử dụng chương trình được cấp phép trên một máy tính được chỉ định.)
5 Socket: is defined as a slot that houses a chip (or a multi-chip module), which contains a collection of one or more cores. Regardless of the number of cores, each chip (or multi-chip module) counts as a single socket. All occupied sockets on which the Oracle programs is installed and/or running must be licensed.
(Socket: được định nghĩa là một khe chứa một chip (hoặc một mô-đun đa chip), chứa một bộ sưu tập gồm một hoặc nhiều lõi. Bất kể số lõi, mỗi chip (hoặc mô-đun đa chip) được tính là một ổ cắm đơn. Tất cả các ổ cắm bị chiếm đóng mà các chương trình Oracle được cài đặt và / hoặc chạy phải được cấp phép.)
6 Non-MySQL products not included (can be purchased separately)
(Không bao gồm các sản phẩm Non-MySQL (Có thể mua độc lập))
7 For pricing (all 4 MySQL Editions), ISVs, OEMs and VARs should contact the MySQL Embedded Sales Team
(Đề biết giá bán (cả 4 phiên bản MySQL Edition), ISVs, OEMs and VARs hãy liên hệ với nhóm bán hàng của Oracle MySQL Embedded Sales Team)
For educational purposes only. Subject to change without notice.
(Đối với việc sử dụng phần mềm mục đích đào tạo. Có thể thay đổi mà không cần thông báo)


2. Tính năng của MySQL Cluster CGE và các phiên bản thấp hơn của nó khi sử dụng với mục đích dành cho phát triển website và người dùng cuối (End-user):
 •  
MySQL Standard Edition MySQL Enterprise Edition MySQL Cluster CGE
Annual Subscription2,3,4,5
product-metric
     
Oracle Premier Support3
24x7 Support
Unlimited Support Incidents
Knowledge Base
Maintenance Releases
MySQL Consultative Support
MySQL Features
MySQL Database Server
MySQL Document Store  
MySQL Connectors
MySQL Replication
MySQL Router  
MySQL Partitioning  
MySQL Workbench1
Storage Engine: MyISAM
Storage Engine: InnoDB
Storage Engine: NDB    
Oracle Enterprise Manager for MySQL1  
MySQL Enterprise Monitor1  
MySQL Enterprise Dashboard1  
MySQL Enterprise Advisors1  
MySQL Query Analyzer1  
MySQL Replication Monitor1  
MySQL Enterprise Backup1  
Hot backup for InnoDB1  
Full, Incremental, Partial, Optimistic Backups1  
Full, Partial, Selective, Hot Selective restore1  
Encryption and Compression1  
Point-In-Time-Recovery1  
MySQL Enterprise Security1  
MySQL Enterprise Authentication1  
MySQL Enterprise TDE1  
MySQL Enterprise Encryption1  
MySQL Enterprise Firewall1  
MySQL Enterprise Audit1  
MySQL Enterprise Scalability1  
Thread Pool1  
MySQL Enterprise High-Availability1  
MySQL Group Replication  
MySQL InnoDB Cluster  
MySQL Cluster Manager1    
Configuration & Provisioning1    
Automatic Scaling1    
Management & Monitoring1    
MySQL Cluster Geo-Replication    
Oracle Product Certifications6
Certified with Oracle Linux6
Certified with Oracle VM6
Certified with Oracle Solaris6
Certified with Oracle Clusterware6  
Certified with Oracle Solaris Cluster6  
Certified with Oracle Enterprise Manager6  
Certified with Oracle GoldenGate6  
Certified with Oracle Data Integrator6  
Certified with Oracle Fusion Middleware6  
Certified with Oracle Secure Backup6  
Certified with Oracle Audit Vault and Database Firewall6  
Certified with Oracle OpenStack for Oracle Linux6  
Certified with Oracle OpenStack for Oracle Solaris6  
Complete List of Supported Platforms »


1 Features only available in Commercial Editions.
(Các tính năng chỉ có sẵn ở các phiên bản thương mại).
2 Annual Subscription: is defined as the right to use the specified program(s) in accordance with the applicable license metric and to receive Oracle Software Update License & Support for the specified program(s) for the term specified on the order.
(Annual Subscription: được định nghĩa là quyền sử dụng (các) chương trình được chỉ định trên giấy phép và nhận Oracle Software Update License & Support cho (các) chương trình được chỉ định cho các điều khoản được nêu trong đơn đặt hàng.)
3 Oracle Premier Support for MySQL is included in Annual Subscriptions (no extra cost)
(Oracle Premier Support for MySQL được bao gồm trong gói cấp phép Annual Subscriptions (không tính phí))
4 Server: is defined as the computer on which the programs are installed. A Server license allows you to use the licensed program on a single specified computer.
(Server: được định nghĩa là máy tính mà trên đó các chương trình được cài đặt. Giấy phép máy chủ - Server license - cho phép bạn sử dụng chương trình được cấp phép trên một máy tính được chỉ định.)
5 Socket: is defined as a slot that houses a chip (or a multi-chip module), which contains a collection of one or more cores. Regardless of the number of cores, each chip (or multi-chip module) counts as a single socket. All occupied sockets on which the Oracle programs is installed and/or running must be licensed.
(Socket: được định nghĩa là một khe chứa một chip (hoặc một mô-đun đa chip), chứa một bộ sưu tập gồm một hoặc nhiều lõi. Bất kể số lõi, mỗi chip (hoặc mô-đun đa chip) được tính là một ổ cắm đơn. Tất cả các ổ cắm bị chiếm đóng mà các chương trình Oracle được cài đặt và / hoặc chạy phải được cấp phép.)
6 Non-MySQL products not included (can be purchased separately)
(Không bao gồm các sản phẩm Non-MySQL (Có thể mua độc lập))
Pricing is "per Server", for 2 classes: Servers with 1-4 Sockets, and Servers with 5+ Sockets
(Giá bán được tính trên Server, chia là 2 gói: Servers có 1-4 Sockets, và Servers có ≥ 5 Sockets)
For pricing for 5+ Socket Servers, contact the MySQL Sales Team
(Để biết giá bán cho gói bản quyền Servers có ≥ 5 Sockets, hãy liên hệ với nhóm bán hàng của Oracle contact the MySQL Sales Team )
For educational purposes only. Subject to change without notice.
(Đối với việc sử dụng phần mềm mục đích đào tạo. Có thể thay đổi mà không cần thông báo)


- Dưới đây là diễn giải chi tiết về các tính năng của MySQL Cluster CGE:
Performance & Scalability
Auto-Partitioning (Sharding) Database is automatically and transparently partitioned across low cost commodity nodes, allowing scale-out of read and write queries, without requiring changes to the application.
Multi-Master Replication Each data node can accept write operations. Coupled with auto-sharding, this gives very high write scalability.
Distributed Cross-Partition JOINs Cluster executes join and filter conditions directly on the distributed data partitions where they are executed locally and parallel on the data nodes. It gives a consistent transactional view of the entire distriuted dataset.
Distributed Parallel Query Queries run on all partitions on all nodes in parallel and are even executed in parallel on each local data node for maximum performance. Point selects and primary key lookups are transparently routed to the correct partition on the correct node.
Real-Time Responsiveness Low latency with in-memory tables and indexes, asynchronous checkpointing to disk & binding of threads to CPUs
Developer APIs and Data Models
SQL The MySQL Server presents a standard SQL interface to the cluster, providing connectivity through all of the standard MySQL connectors for web development languages and frameworks, JDBC, ODBC. NET, etc.
NoSQL using Memcached Native Key-Value access, bypassing SQL layer for web services, for schema and schemaless data storage
NoSQL using JavaScript & node.js Native JavaScript access, bypassing SQL layer for highly concurrent, social and mobile services
NoSQL using C++ Native C++ access, bypassing SQL layer for ultra low-latency
NoSQL using Java, JPA Native Java & JPA access, bypassing SQL layer for enterprise, web and telecoms services
NoSQL using REST Native HTTP/REST access, bypassing SQL layer using Apache mod_ndb
Schema & Schemaless Data Model Fully structured relational data model by default. Using the Memcached API, every Key-Value is written to the same table with each Key-Value pair stored in a single row by default; or can be configured to write to multiple, existing tables instead.
99.9999% Availability & Data Integrity
ACID Compliant, Transactional MySQL Cluster provides full ACID (atomic, consistent, isolated, durable) transaction support.
Foreign Key Constraints MySQL Cluster automatically enforces referential integrity between tables.
Distributed, Shared Nothing Architecture Each node in the cluster is redundant and can be located on separate hosts to ensure continuous availability in the event of a process, hardware or network failure.
No Single Point of Failure Each node has its own disk and memory, so the risk of a failure caused by shared components such as storage, is eliminated.
Synchronous Replication Data within each data node is synchronously replicated to at least one other data node. If a data node fails, then there is always at least one other data node storing the same information.
Automatic Sub-Second Failover MySQL Cluster’s heartbeating mechanism instantly detects any failures and automatically fails over, typically within one second, to other nodes in the cluster, without interrupting service to clients.
Self Healing Recovery Failed nodes are able to self-heal by automatically restarting and resynchronizing with other nodes before re-joining the cluster, with complete application transparency
Geographic Replication Replicates a cluster from one data center to another, enabling Disaster Recovery and reducing the affects of network latency. Each cluster can accept write operations with internal conflict handling to ensure consistency between clusters
Multi-Site Clustering Data nodes can be split across data centers allowing synchronous replication between sites with automatic failover in the event of a node failure.
On-Line Operations
On-Line Schema Updates Supports the on-line addition of columns and tables, and the addition or removal of indexes
On-Line Scaling Nodes can be added on-demand to a running cluster to scale capacity and performance. For elasticity, application nodes can be added and removed dynamically from the cluster.
On-Line Maintenance Support for upgrading or patching the underlying hardware, operating system and MySQL Cluster processes
On-Line Backup The backup is a consistent cluster-wide snapshot of the database that can be archived and copied to a secure, remote location.
Deployment Flexibility
Cloud infrastructure Deploy in Docker and virtualized environments on commodity hardware and cloud infrastructure.
In-Memory and Disk-Based Tables Tables can be configured to be managed purely in memory (with full logging and checkpointing to persistent storage for durability) or stored on disk.
Commodity Hardware MySQL Cluster is optimized for scaling out across commodity hardware with local storage. No shared-disk is required
Security & Auditing
MySQL Enterprise Authentication* Provides ready to use external authentication modules for MySQL Servers connected to the cluster, allowing them to easily integrate within existing security infrastructures.
MySQL Enterprise Firewall* MySQL Enterprise Firewall guards against cyber security threats by providing real-time protection against database specific attacks, such as an SQL Injection.
MySQL Enterprise Audit* Provides an easy to use, policy-based auditing solution that helps organizations implement stronger security controls and satisfy regulatory compliance.
Management, Monitoring
MySQL Cluster Manager* MySQL Cluster Manager simplifies the creation and management of the MySQL Cluster database by automating common management tasks.
MySQL Enterprise Monitor* Provides at-a-glance views of the health of your cluster, alerting you to potential problems before they impact your system

* Available in MySQL Cluster Carrier Grade Edition only

IV. Download
 
V. Giá bán & các phiên bản hiện có
- MySQL được chia theo 2 mục đích sử dụng:
 • Sử dụng như cơ sở dữ liệu nhúng (Embedded Database) của sản phẩm để làm cho các ứng dụng, phần cứng và thiết bị có 4 phiên bản:
  • MySQL Classic Edition
  • MySQL Standard Edition
  • MySQL Enterprise Edition
  • MySQL Cluster Carrier Grade Edition
 
 • Sử dụng như cơ sở dữ liệu của Website hoặc người dùng cuối (End-User) có 3 phiên bản:
  • MySQL Standard Edition
  • MySQL Enterprise Edition
  • MySQL Cluster Carrier Grade Edition

Các sản phẩm cùng loại

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 2.601 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.204 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.798 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.914 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.830 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.754 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 3.310 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 2.005 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.887 lượt xem

Giá: liên hệ

Kho: Còn hàng

Chi tiết 1.944 lượt xem